HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 92.

De profeet leert allen mensen God loven vanwege Zijn grote werken, en vanwege Zijn rechtvaardigheid over de bozen en Zijn goedertierenheid over de godzaligen.

Een sabbatslied
1

EEN1 psalm, een lied, 2op den sabbatdag.

2

Het is goed dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste;

3

Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw 3getrouwheid 4in de nachten,

4

Op het tiensnarig instrument en op de luit, 5met een voorbedacht lied op de harp.

5

Want Gij hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden; ik zal juichen over de werken Uwer handen.

6

O HEERE, hoe groot zijn Uw werken! 6Zeer diep zijn Uw gedachten.

7

Een 7onvernuftig man weet er niet van; en een dwaas verstaat 8ditzelve niet,

8

Dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden.

9

9Maar Gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de HEERE.

10

Want zie, Uw vijanden, o HEERE, want zie, Uw vijanden zullen vergaan; al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden.

11

Maar Gij zult mijn 10hoorn verhogen, gelijk 11eens eenhoorns; 12ik ben met 13verse olie overgoten.

12

En 14mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen, 15mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan.

13

De arechtvaardige zal groeien als 16een palmboom, hij zal wassen bals een cederboom op Libanon.

14

17Die in het huis des HEEREN geplant zijn, 18dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.

15

In 19den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,

16

Om te verkondigen dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.