Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 12 8 Over De Staat En De Trappen Van Zijn Verhoging)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

12.8 OVER DE STAAT EN DE TRAPPEN VAN ZIJN VERHOGING

a. Zijn opstanding
a1

Moest Christus uit de dood opstaan?
Ja.
Ps. 16:10. Gij zult Mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten dat Uw Heilige de verderving zie.
Zie ook Handelingen 2:25-31.

a2

Welke zekerheid hebben wij dat Hij is opgestaan?
- Het getuigenis van de engelen en wachters;
- velerlei verschijningen van de Heere Jezus aan de vrouwen en discipelen.

a3

Ligt er in Zijn opstanding nuttigheid?
Ja, onze geestelijke en lichamelijke opstanding, en een verzekering dat Hij in alles voldaan heeft.
Rom. 4:25. Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

a4

Door Wiens kracht is Hij opgestaan?
Door de kracht van Zijn Vader is Hij opgewekt en door Zijn eigen Goddelijke kracht is Hij opgestaan.
Hand. 2:24. Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden.
Joh. 2:19. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.

a5

Op de hoeveelste dag is Hij opgewekt?
Op de derde dag na Zijn dood.

a6

Door wie was dat afgebeeld?
Door Jona, die drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis was. Zo zou de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn. Matth. 12:40.

a7

Op welke dag is Hij begraven en op welke dag opgestaan?
Hij is op vrijdagavond begraven en op zondagmorgen opgestaan.

a8

Dat zijn toch geen drie hele dagen en nachten?
Nee, maar de gedeelten van de dagen moeten voor hele dagen en nachten genomen worden.
Vergelijk Lukas 24:21b.

a9

Wie hebben deel aan de opstanding van Christus?
Zij die de kracht van Zijn opstanding kennen.
Filipp. 3:10. Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.

b. Zijn hemelvaart
b1

Hoeveel dagen bleef Christus na Zijn opstanding nog op aarde?
Veertig dagen.
Hand. 1:3. Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan.

b2

Waartoe diende dat?
- Om de zekerheid van Zijn opstanding temeer te doen blijken;
- om Zijn discipelen nog van een aantal dingen verder te onderwijzen.
Hand. 1:3. Zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan.

b3

Welke trap van verhoging volgde daarna?
Zijn hemelvaart.

b4

Was die ook voorzegd?
Ja.
Ps. 68:19. Gij zijt opgevaren in de hoogte, Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen, om bij U te wonen, o HEERE God!

b5

Zijn daarvan getuigen geweest?
Ja, de engelen en de discipelen van de Zaligmaker.
Handelingen 1.

b6

Was de hemelvaart ook nodig?
Ja:
- om als Koning te gaan heersen;
- om als Voorbidder te gaan bidden;
- om ook de Zijnen tot Zich in de hemel te nemen.

b7

Waarvandaan is Christus opgevaren?
Van de Olijfberg buiten Jeruzalem.

b8

Waarheen is Christus opgevaren?
Naar de derde hemel.
Ef. 4:10. Die nedergedaald is, is Dezelfde ook Die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.

b9

Hoe is Hij opgevaren?
Werkelijk, zichtbaar en plaatselijk.
Joh. 16:28. Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld en ga heen tot den Vader.
Hand. 3:21. Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

b10

Is Zijn mensheid door Zijn hemelvaart overal tegenwoordig geworden?
Nee.
Matth. 26:11. De armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.

b11

Wie kunnen zich met de hemelvaart van Christus troosten?
Zij die met Christus zijn opgewekt.
Kol. 3:1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.

c. Zijn zitten aan Gods rechterhand
c1

Was het voorzegd dat Christus aan Gods rechterhand zou zitten?
Ja.
Ps. 110:1. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit tot Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.

c2

Is dat in Hem vervuld?
Ja, Stéfanus zag Jezus staande ter rechterhand Gods. Hand. 7:56.

c3

Wat betekent Zijn zitten aan Gods rechterhand?
Dat Hij verhoogd is tot alle macht en heerlijkheid.
Hebr. 1:3. Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner Zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen.

c4

Moet men dat niet letterlijk opvatten?
Nee, want God is een Geest en heeft in werkelijkheid geen rechterhand.

c5

Welk nut is er in deze verheerlijking?
Psalm 68:19: Gij zijt opgevaren in de hoogte, Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen, om bij U te wonen, o HEERE God!

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen