HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 93.

De psalmist verhaalt en verheft in dezen psalm de majesteit, kracht en heiligheid van Christus' Koninkrijk, tot bescherming Zijner gemeente.

De HEERE regeert
1

DE 1HEERE regeert, Hij is 2met hoogheid bekleed, de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. 3Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.

2

4Van toen aan is Uw troon bevestigd; Gij zijt van eeuwigheid af.

3

De rivieren verheffen, o HEERE, de rivieren verheffen 5haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting;

4

Doch de HEERE 6in de hoogte is geweldiger 7dan het bruisen van 8grote wateren, dan de geweldige baren der zee.

5

9Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de 10heiligheid is 11Uwen huize sierlijk, HEERE, 12tot lange dagen.