HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 20.

Een zegening en gebed der kerk voor den koning David, zullende uittrekken ten strijde; met een vast vertrouwen van victorie en triomf, door den hemelsen Koning, den Messias.

Gebed voor den koning
1

EEN psalm van David, voor den 1opperzangmeester.

2

De HEERE verhore u in den dag der benauwdheid; de 2Naam van den God Jakobs 3zette u in een 4hoog vertrek.

3

Hij zende 5uw hulp uit het 6heiligdom, en ondersteune u uit Sion.

4

Hij 7gedenke al uw spijsoffers, en make uw brandoffer tot 8as. 9Sela.

5

Hij geve u naar uw 10hart, en 11vervulle al uw raad.

6

12Wij zullen juichen over 13uw heil en de vaandelen 14opsteken in den Naam onzes Gods. De HEERE 15vervulle al uw begeerten.

7

Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn gezalfde 16behoudt; Hij zal hem verhoren uit den hemel Zijner 17heiligheid; 18het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden.

8

19Dezen vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN onzes Gods.

9

Zij hebben zich 20gekromd en zijn gevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven.

10

O HEERE, 21behoud; die Koning 22verhore ons ten dage van ons roepen.