Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 16)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 16 ©

VAN HET GELOOF

1

Vr. Hoe velerlei soort geloof is er?
Antw. Vier: 1. een historisch geloof; 2. een tijdgeloof; 3. een wondergeloof; 4. een waar zaligmakend geloof.

2

Vr. Wat is een historisch geloof?
Antw. Een toestemming zonder meer aan een gekende waarheid.

3

Vr. Is dat een goed geloof?
Antw. Ja; het is noodzakelijk, maar niet genoeg. Jak. 2:19. Gij gelooft dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

4

Vr. Wat is een tijdgeloof?
Antw. Een toestemmen en belijden van de waarheid voor een tijd, met enig uiterlijk genoegen. Matth. 13:20, 21. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt; doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd.

5

Vr. Wat is een wondergeloof?
Antw. Die sterke vaststelling bij zichzelf, dat er óf door ons, óf aan ons enig wonder gedaan zal worden. 1 Kor. 13:2b. En al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. Matth. 8:10. Jezus zeide: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden.

6

Vr. Wanneer vindt dat plaats?
Antw. Als het doen van wonderen plaatsvindt.

7

Vr. Is dat ook niet zaligmakend?
Antw. Nee. 1 Kor. 13:2b. En al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

8

Vr. In hoeveel zaken bestaat het zaligmakend geloof?
Antw. In drie: in kennis, toestemmen en vertrouwen. Jes. 53:11b. Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Joh. 3:33. Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Jes. 27:5. Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken.

9

Vr. Is een blind geloof zonder kennis niet genoeg?
Antw. Nee. Joh. 17:3. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

10

Vr. Wat is de voornaamste en eigenlijke rechtvaardigmakende daad des geloofs?
Antw. Het is die daad der ziel, waardoor zij hartelijk wil en wenst, niet alleen dat de beloften van het Evangelie in zichzelf waar mogen zijn, maar waardoor zij ook met overgegeven genegenheid de Heere Jezus als de enige Oorzaak van haar zaligheid, met verloochening van zichzelf en alle andere dingen of personen, begeert en dadelijk aangrijpt. Joh. 1:12. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

11

Vr. Wat is het gevolg van de rechtvaardigmakende daad des geloofs?
Antw. De bijzondere en zekere toepassing van de beloften van het Evangelie en de Heere Jezus tot de eigen persoon van elke gelovige. Gal. 2:20. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. Die geenszins altijd aanwezig is in alle gelovigen, door de aanvechtingen van de satan, de beschuldiging van de wet, en de verleiding van het vlees, naar welke echter allen moeten staan die Jezus oprecht aannemen.

12

Vr. Kunnen en moeten de gelovigen verzekerd zijn van de oprechtheid van hun geloof?
Antw. Zij kunnen; 2 Tim. 1:12b. Want ik weet Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat Hij machtig is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag. En moeten daarnaar staan. 2 Kor. 13:5. Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

13

Vr. Wie werkt dat geloof in ons?
Antw. De Heilige Geest. 1 Kor. 12:3b. Niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest. Vergelijk Filipp. 1:19 en Gal. 5:22.

14

Vr. Waardoor werkt Die het geloof?
Antw. Door het Woord. Rom. 10:17. Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

15

Vr. Kunnen wij dan uit onszelf niet geloven?
Antw. Nee. Ef. 2:8. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen