Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 18)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 18 ©

VAN DE WET GODS

1

Vr. Hoe velerlei wetten gaf God aan Israël?
Antw. Drieërlei: 1. de wet der zeden; 2. de wet der politie of de burgerlijke wet; 3. de wet der ceremoniën. Lev. 18:5. Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE.

2

Vr. Welke van die drie geldt nu nog?
Antw. De wet der zeden, die een eeuwigdurende wet is. Matth. 5:17-19. Meent niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

3

Vr. Wanneer zijn de andere dan afgeschaft?
Antw. Met de tijd van het Nieuwe Testament. Hand. 15:10. Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen? Gal. 5:2,3. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

4

Vr. Hoeveel geboden zijn er in de wet der zeden?
Antw. Tien geboden.

5

Vr. Hoeveel tafels?
Antw. Twee tafels.

6

Vr. Wat eist de eerste tafel?
Antw. God lief te hebben boven alles.

7

Vr. Wat eist de tweede tafel?
Antw. Onze naaste lief te hebben als onszelf. Matth. 22:40. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.

8

Vr. Hoeveel geboden zijn er in de eerste tafel?
Antw. Vier.

9

Vr. Hoeveel in de tweede?
Antw. Zes.

10

Vr. Waar is de wet gegeven?
Antw. Op de berg Sinaï. Gal. 4:25. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen.

11

Vr. Wanneer?
Antw. Kort na de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte.

12

Vr. Is die wet onder het Nieuwe Testament door Christus niet vermeerderd?
Antw. Nee; die is zo volmaakt, dat er niets kan worden toegedaan.

13

Vr. Kan men die wet volmaakt onderhouden?
Antw. Nee. Jak. 3:2. Wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.

14

Vr. Hoe luidt die wet?
Antw. Ik ben de HEERE uw God, enz. Zie Ex. 20:2.

15

Vr. Als men zijn onmacht uit de wet ziet, waartoe moet ons dat aanzetten?
Antw. Tot bidden. Ps. 119:4,5. HEERE, Gij hebt geboden dat men Uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewaren!

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen