HET HEILIG EVANGELIE,naar de beschrijving van*MARKUS

HOOFDSTUK 12.

1 Door de gelijkenis van een wijngaard, verhuurd aan de landlieden, die huns heren dienstknechten en zoon mishandelden en doodden, verkondigt Christus den Joden hun verwerping en ondergang. 13 Beantwoordt de vraag of het geoorloofd is den keizer schatting te geven. 18 Gelijk ook de vraag der sadduceeën van een vrouw die zeven mannen gehad had, en bewijst tegen henlieden de opstanding uit de doden. 28 Verklaart welk het grootste gebod is. 35 Leert dat de Messias beide een Heere en een Zoon van David is. 38 Waarschuwt Zijn toehoorders voor de eergierigheid en geveinsdheid der schriftgeleerden. 41 Prijst de geringe aalmoes van een arme weduwe.

De boze wijngaardeniers
1

ENa Hij begon door 1gelijkenissen tot hen te zeggen: 2Een mens bplantte een wijngaard, en zette een 3tuin daarom, en groef een 4wijnpersbak, en bouwde een toren, en 5verhuurde dien aan 6de landlieden, en reisde buitenslands.

2

En als de 7tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards.

3

Maar zij namen en sloegen hem, en zonden hem ledig heen.

4

En hij zond wederom een anderen dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij en wondden hem het hoofd, en zonden hem heen, 8schandelijk behandeld zijnde.

5

En wederom zond hij een anderen, en dien doodden zij; en vele anderen, waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doodden.

6

Als hij dan nog één zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook dien 9ten laatste tot hen gezonden, zeggende: Zij zullen immers mijn zoon ontzien.

7

Maar die landlieden zeiden onder elkander: cDeze is de erfgenaam; dkomt, laat ons hem doden, en de erfenis zal onze zijn.

c Ps. 2:8.
8

En zij namen en doodden hem, en wierpen hem uit buiten den wijngaard.

9

Wat zal dan de heer des wijngaards doen? 10Hij zal komen en de landlieden verderven en den wijngaard aan anderen geven.

10

Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: 11De eSteen Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks;

11

Van den Heere is 12dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

12

En zij zochten Hem te vangen, maar zij vreesden de schare; want zij verstonden dat Hij die gelijkenis op hen sprak; en zij verlieten Hem en gingen weg.

De belasting aan den keizer
13

fEn zij zonden tot Hem enigen der farizeeën en 13der herodianen, opdat zij Hem 14in Zijn rede 15vangen zouden.

14

Dezen nu kwamen en zeiden tot Hem: Meester, wij weten dat Gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt; want Gij ziet den 16persoon der mensen niet aan, maar Gij leert 17den weg Gods in der waarheid. Is het geoorloofd den keizer schatting te geven of niet? Zullen wij geven of niet geven?

15

En Hij wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij? Brengt Mij een 18penning, dat Ik hem zie.

16

En zij brachten een. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? En zij zeiden tot Hem: Des keizers.

17

En Jezus antwoordende zeide tot hen: gGeeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem.

De sadduceeën en de opstanding
18

hEn de 19sadduceeën kwamen tot Hem, welke zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, zeggende:

19

iMeester, 20Mozes heeft ons geschreven: Indien iemands broeder sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en zijn broeder 21zaad verwekken.

20

Er waren nu zeven broeders; en de eerste nam een vrouw, en stervende liet geen zaad na.

21

De tweede nam haar ook, en is gestorven, en ook deze liet geen zaad na; en de derde desgelijks.

22

En al de zeven namen dezelve, en lieten geen zaad na; de laatste van allen is ook de vrouw gestorven.

23

In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van dezen zijn? Want die zeven hebben haar tot een vrouw gehad.

24

En Jezus antwoordende zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?

25

Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn kgelijk engelen, die in de hemelen zijn.

26

Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in 22het doornbos tot hem gesproken heeft, zeggende: lIk ben de God Abrahams en de God Izaks en de God Jakobs?

27

23God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan 24zeer.

Het eerste gebod
28

mEn een der schriftgeleerden horende dat zij 25tezamen in woorden waren, en wetende dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem en vraagde Hem: Welk is het 26eerste gebod van alle?

29

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: nHoor, Israël, 27de Heere onze God is een enig Heere.

30

En gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw 28verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

31

En het tweede, aan dit gelijk, is dit: oGij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan 29deze.

32

En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een enig God is, en er is geen ander dan Hij.

33

En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht, en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de 30brandoffers en de slachtoffers.

34

En Jezus ziende dat hij verstandiglijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt 31niet ver van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen.

Christus Davids Zoon en Heere
35

pEn Jezus antwoordde en zeide, lerende in den tempel: Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een Zoon van David is?

36

Want qDavid zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: 32Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

37

David dan zelf noemt Hem zijn Heere, en 33hoe is Hij zijn Zoon? En de menigte der schare hoorde Hem gaarne.

Geveinsdheid der schriftgeleerden
38

rEn Hij zeide tot hen in Zijn leer: 34Wacht u voor de schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in 35lange klederen en 36gegroet zijn op de markten,

39

En de voorgestoelten hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de 37maaltijden;

40

sWelke de huizen der weduwen opeten, en dat onder den schijn van lang te bidden. Dezen zullen 38zwaarder 39oordeel ontvangen.

De penningskens der weduwe
41

tEn Jezus gezeten zijnde tegenover vde 40schatkist, zag hoe de schare 41geld wierp in de schatkist; en vele rijken wierpen veel daarin.

42

En er kwam een arme weduwe; die wierp twee kleine penningskens daarin, hetwelk is een 42oord.

43

En Jezus Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat xdeze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben.

44

Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen; maar deze heeft van 43haar gebrek, al wat zij had, daarin geworpen, haar gansen 44leeftocht.