HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 87.

De profeet spreekt in dezen psalm van de heerlijkheid der gemeente Gods; mitsgaders van den aanwas en de uitbreiding derzelve onder de heidenen door de komst van Christus.

Sions heerlijkheid
1

EEN1 psalm, een lied voor de kinderen van Korach.
2Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid.

2

De HEERE bemint de poorten Sions, boven alle woningen 3Jakobs.

3

Zeer heerlijke dingen worden 4van u gesproken, 5o stad Gods. 6Sela.

4

Ik zal 7Rahab en Babel 8vermelden onder degenen die Mij kennen; zie, 9de Filistijn en 9de Tyriër, met 10den Moor, 11deze is aldaar geboren.

5

En 12van Sion zal gezegd worden: 13Die en die is 14daarin 15geboren; en 16de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen.

6

De HEERE zal 17hen rekenen 18in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is 19aldaar geboren. Sela.

7

20En de zangers gelijk de speellieden, mitsgaders 21al mijn fonteinen, 22zullen binnen u zijn.