HET VIJFDE BOEK VANMOZES,GENAAMDDEUTERONOMIUM

HOOFDSTUK 20.

Goddelijke krijgsordinantiën, als: met wat vertrouwen zij in den krijg zouden trekken, vs. 1. Hoe de priester het volk moest aanspreken als zij tot den strijd zouden komen, 2. De ambtlieden moesten zekere personen gebieden naar huis te trekken, 5. En alsdan hoofdlieden aan de spits van het volk ordineren, 9. Order op de belegering en inneming van steden, zo buiten als binnen Kanaän, 10. Wat bomen zij in de belegering mochten afhouwen, of niet, 19.

Goddelijke krijgswetten
1

WANNEER gij zult uittrekken tot den strijd tegen uw vijanden en zult zien paarden en wagens, een volk meerder dan gij, zo zult gij voor hen niet vrezen; want de HEERE uw God is met u, Die u uit Egypteland heeft opgevoerd.

2

En het zal geschieden als gijlieden tot den strijd nadert, zo zal de priester toetreden en tot het volk spreken,

3

En tot hen zeggen: Hoor, Israël, gijlieden zijt heden na aan den strijd tegen uw vijanden; uw hart worde niet week, vreest niet, en beeft niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht.

4

Want het is de HEERE uw God, Die met u gaat, om voor u te strijden tegen uw vijanden, om u te verlossen.

5

Dan zullen de ambtlieden tot het volk spreken, zeggende: 1Wie is de man die een nieuw huis heeft gebouwd en heeft het niet 2ingewijd? Die ga heen en kere weder naar zijn huis, opdat hij niet misschien sterve in den strijd en iemand anders dat inwijde.

6

En wie is de man die een wijngaard geplant heeft aen heeft deszelfs vrucht niet 3genoten? Die ga heen en kere weder naar zijn huis, opdat hij niet misschien in den strijd sterve en iemand anders die geniete.

7

En wie is de man bdie een vrouw ondertrouwd heeft en heeft haar niet tot zich genomen? Die ga heen en kere weder naar zijn huis, opdat hij niet misschien in den strijd sterve en een andere man haar neme.

8

Daarna zullen de ambtlieden voortvaren te spreken tot het volk en zeggen: cWie is de man die vreesachtig en week van hart is? Die ga heen en kere weder naar zijn huis, opdat het hart zijner broederen niet 4smelte gelijk zijn hart.

9

En het zal geschieden als die ambtlieden geëindigd zullen hebben te spreken tot het volk, zo zullen zij oversten der heiren aan de 5spits des volks bestellen.

10

Wanneer gij nadert tot een stad om tegen haar te strijden, zo 6zult gij haar den vrede toeroepen.

11

En het zal geschieden, indien zij u vrede zal antwoorden en u opendoen, zo zal al het volk dat daarin gevonden wordt, u cijnsbaar zijn en u dienen.

12

Doch zo zij geen vrede met u zal maken, maar krijg tegen u voeren, zo zult gij haar belegeren.

13

En de HEERE uw God zal haar in uw hand geven, en gij zult alles wat mannelijk daarin is, slaan met 7de scherpte des zwaards;

14

Behalve de vrouwen en de kinderkens en de beesten en al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven; en gij zult eten den buit uwer vijanden, dien u de HEERE uw God gegeven heeft.

15

Alzo zult gij aan alle steden doen die zeer ver van u zijn, die niet zijn van de steden 8dezer volken.

16

Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE uw God ten erve geeft, dzult gij niets laten leven dat 9adem heeft.

17

Maar gij zult hen 10ganselijk verbannen: de Hethieten en de Amorieten en de Kanaänieten en de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE uw God geboden heeft,

18

Opdat zij ulieden niet leren te doen naar al hun gruwelen die zij hun goden gedaan hebben, en gij zondigt tegen den HEERE uw God.

19

Wanneer gij een stad vele dagen zult belegeren, strijdende tegen haar om die in te nemen, zo zult gij haar geboomte niet verderven, de bijl daaraan drijvende; want gij zult daarvan eten, daarom zult gij dat niet afhouwen 11(want het geboomte van het veld 12is des mensen spijze), opdat 13het 14voor uw aangezicht kome tot een bolwerk.

20

Maar het geboomte hetwelk gij kennen zult dat het geen geboomte ter spijze is, dat zult gij verderven en afhouwen; en gij zult een bolwerk bouwen tegen deze stad dewelke tegen u krijg voert, totdat zij onderga.