DE PROFEETHOSÉA

HOOFDSTUK 3.

Door het trouwen en lang stilzitten ener overspeelster beveelt God den profeet af te beelden den toekomstigen langdurigen desolaten staat van Israël, waarop ten laatste hun bekering tot Christus zal volgen.

Israëls bekering in het laatste der dagen
1

EN de HEERE 1zeide tot mij: Ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar 2vriend, nochtans overspel doet; 3gelijk de HEERE de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der 4druiven.

2

En ik kocht haar mij voor vijftien 5zilverlingen, en een 6homer 7gerst, en een halven homer gerst.

3

En ik zeide tot haar: Gij zult 8vele dagen 9naar mij ablijven zitten (gij zult niet hoereren, noch aan een anderen man geworden), en 10ik ook naar u.

4

Want de kinderen Israëls zullen 11vele dagen blijven zitten, bzonder 12koning en zonder vorst, en zonder offer, en zonder 13opgericht beeld, en zonder 14efod en 15terafim.

5

Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken den HEERE, hun God, en c16David, hun Koning; en zij zullen 17vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, din het 18laatste der dagen.