HET BOEKJOZUA

HOOFDSTUK 20.

Het bevel des HEEREN aangaande de zes vrijsteden voor diegenen die onvoorziens een doodslag begaan zouden, vs. 1, enz. En het rechte gebruik van dezelve, 5. De Israëlieten bestemmen hiertoe zes steden, drie op deze, en drie op gene zijde van de Jordaan, 7.

De zes vrijsteden
1

VERDER sprak de HEERE tot Jozua, zeggende:

2

Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Geeft voor ulieden 1de vrijsteden awaarvan Ik met ulieden gesproken heb 2door den dienst van Mozes.

3

Dat daarheen vliede de doodslager die een 3ziel door dwaling, 4niet met wetenschap, verslaat; opdat zij ulieden zijn tot een toevlucht 5voor den bloedwreker.

4

bAls hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan 6aan de deur der stadspoort en hij zal 7zijn woorden spreken voor de oren van de 8oudsten derzelver stad; 9dan zullen zij hem tot zich in de stad 10nemen en hem plaats geven, dat hij bij hen wone.

5

En als de bloedwreker hem najaagt, zo zullen zij den doodslager in zijn hand niet overgeven, dewijl hij zijn naaste niet met wetenschap verslagen heeft en hem 11gisteren en eergisteren niet heeft gehaat.

6

En hij zal in dezelve stad wonen, 12totdat hij sta voor het aangezicht der vergadering voor het gericht, 13totdat de hogepriester sterve die in die dagen zijn zal; 14dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis, tot de stad vanwaar hij gevloden is.

7

Toen 15heiligden zij 16Kedes in Galiléa op het gebergte van Naftali, en 16Sichem op het gebergte van Efraïm, en 16Kirjath-Arba, deze is Hebron, 17op het gebergte van Juda.

8

En aan gene zijde van de Jordaan van Jericho oostwaarts, gaven zij 18cBezer in de woestijn, in het platte land, van den stam van Ruben; en Ramoth in Gilead, van den stam van Gad; en Golan in Basan, van den stam van Manasse.

9

Dit nu zijn de 19steden die bestemd waren voor al de kinderen Israëls, en voor den vreemdeling die in het midden van henlieden verkeert, opdat derwaarts vluchte al wie een ziel slaat door dwaling; opdat hij niet sterve door de hand des bloedwrekers, 20totdat hij voor het aangezicht der vergadering gestaan zal hebben.