HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 133.

David roemt zeer hoog de broederlijke gemeenschap der gelovigen.

De gemeenschap der heiligen
1

EEN1 lied Hammaäloth, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat 2broeders ook 3tezamen wonen.

2

4Het is gelijk 5de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den 6zoom 7zijner klederen.

3

Het is gelijk de dauw van 8Hermon, 9en die nederdaalt op 10de bergen van Sion, want de HEERE 11gebiedt 12aldaar den zegen, en 13het leven tot in der eeuwigheid.