Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 17 Over De Heiligmaking)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

17. OVER DE HEILIGMAKING

1

Worden zij die gerechtvaardigd worden, ook geheiligd?
Ja, rechtvaardigmaking en heiligmaking gaan samen.
1 Kor. 1:30. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing.
Vergelijk Psalm 130:4.

2

Wat is de heiligmaking?
Een vernieuwing van de hele mens.

3

Is zij dan niet alleen een verandering van de uiterlijke daden?
Nee, ook van de inwendige mens.
Rom. 12:2. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is.

4

Vloeit daaruit dan ook een uitwendige verandering voort?
Ja, in de levenswandel.
1 Thess. 5:23. De God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

5

Wie werkt de heiligmaking in ons?
God, door Zijn Geest.
Lev. 20:8. En onderhoudt Mijn inzettingen en doet dezelve; Ik ben de HEERE, Die u heiligt.
1 Kor. 6:11. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods.

6

Is de heiligmaking noodzakelijk?
Ja.
Hebr. 12:14. Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal.

7

Is de heiligmaking in dit leven volkomen?
Nee, zij is hier ten dele en onvolmaakt.
Filipp. 3:12. Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben; maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.

8

Is de heiligmaking in alle gelovigen even groot?
Nee, in de heiligmaking zijn verschillende trappen. Zij is in de een meer, in de ander minder.
Ef. 4:13. Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zone Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus.

9

Is zij ook veranderlijk?
Ja, zij kan in één en dezelfde mens toenemen en afnemen.

10

Kan men haar dan ook geheel verliezen?
Nee, waar Gods genade eenmaal is, daar blijft zij.

11

Is er dan geen afval der heiligen?
Nee, wel een vallen, maar geen afvallen.
1 Petr. 1:5. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.

12

Hoe neemt Gods volk toe in heiligmaking?
Door:
- alle inwendige en uitwendige hinderpalen door de genade van de Heilige Geest weg te doen;
- in afhankelijkheid van de kracht van de Heere Jezus alle middelen om toe te nemen in het werk te stellen.

a. Over de goede werken
a1

Wat zijn de vruchten van het geloof en de heiligmaking?
Goede werken.
Jak. 2:18. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken; toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
Gal. 5:6. Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.

a2

Wat zijn goede werken?
Werken die gedaan worden:
- uit het geloof;
- naar Gods wet;
- tot Gods eer.

a3

Toon eens dat zij gedaan moeten worden uit het geloof.
Hebr. 11:6. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.

a4

Bewijs eens dat zij gedaan moeten worden naar Gods wet.
Matth. 15:9. Tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn.

a5

Bewijs eens dat zij gedaan moeten worden tot Gods eer.
1 Kor. 10:31. Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.

a6

Moet men ook goede werken doen?
Ja.
Matth. 5:16. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

a7

Kunnen zulke goede werken de hemel verdienen?
Nee, Christus alleen heeft die voor ons verdiend.

a8

Waarom kunnen goede werken de hemel niet verdienen?
Omdat zij onvolmaakt zijn.
Jes. 64:6. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.
Luk. 17:10. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen.

a9

Waarom moeten wij dan toch goede werken doen?
- Om God erdoor te verheerlijken;
- om onze naasten erdoor te stichten;
- om ons erdoor te verzekeren van ons geloof.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen