Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 15 Over De Rechtvaardigmaking)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

15. OVER DE RECHTVAARDIGMAKING

1

Worden zij die inwendig worden geroepen, ook gerechtvaardigd?
Ja.
Rom. 8:30. En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

2

Wat is de rechtvaardigmaking?
Een vrijspreken van schuld en straf, en een recht geven tot het eeuwige leven.
Rom. 4:7. Zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn.
Rom. 5:19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

3

Welke verschillen zijn er tussen de rechtvaardigmaking en de heiligmaking?
De rechtvaardigmaking:
- vindt plaats buiten de mens;
- neemt de schuld van de zonde weg;
- vindt volmaakt plaats.
De heiligmaking:
- vindt plaats binnen de mens;
- neemt de smet van de zonde weg;
- is in dit leven maar ten dele.

4

Wordt men dan door de rechtvaardigmaking niet inwendig veranderd?
Nee, dat vindt plaats in de heiligmaking.

5

Is de rechtvaardigmaking dan niet een inwendige rechtvaardigheid instorten?
Nee, het is een vrijspreken van de mens, zoals de rechters doen in de vierschaar (= rechtbank).

6

Wordt het zo ook in de Heilige Schrift gebruikt?
Ja, het wordt tegenover verdoemen gesteld.
Spr. 17:15. Wie den goddeloze rechtvaardigt en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja, die beiden.

7

Wordt het zo ook gebruikt ten aanzien van de rechtvaardigmaking?
Ja.
Rom. 8:33, 34. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt?

8

Wie is het Die ons rechtvaardigt of vrijspreekt?
God de Vader, Die hierin als Rechter voorkomt.
Jes. 43:25. Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.

9

Hoe komt de Zoon hierin voor?
Als Voorspraak en Middelaar, om Wiens wil wij gerechtvaardigd worden.

10

Hoe komt de Heilige Geest hierin voor?
Als Verzegelaar, Die ons kennis geeft en verzekert van de rechtvaardigmaking.

11

Kan men dan van zijn rechtvaardigmaking verzekerd worden?
Ja.
Rom. 8:16. Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

12

Waarvan wordt men gerechtvaardigd?
Van alle zonden, zonder onderscheid.

13

Om Wiens wil worden wij gerechtvaardigd?
Alleen om Christus’ wil.
Rom. 3:24. En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.

14

Worden wij niet gerechtvaardigd om onze eigen werken?
Nee.
Rom. 3:28. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

15

Waarom kunnen wij niet om onze eigen werken gerechtvaardigd worden?
Omdat onze beste werken onvolmaakt zijn en daarom aan Gods gerechtigheid niet kunnen voldoen.
Jak. 3:2. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.
Jes. 64:6. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.

16

Maar als wij door de verdiensten van Christus gerechtvaardigd zullen worden, moeten die dan ook niet de onze worden?
Jazeker.
Jer. 23:6. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
1 Kor. 1:30. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing.

17

Hoe worden Zijn verdiensten de onze?
Door toerekening en aanneming.

18

Wie rekent ons Zijn verdiensten toe?
God, door een genadige schenking.
Rom. 3:24. En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.

19

Waardoor nemen wij Zijn verdiensten aan?
Door het geloof.
Filipp. 3:9. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof.

20

Worden wij dan gerechtvaardigd om het geloof?
Nee, de Heilige Schrift zegt wel uit het geloof, en door het geloof, maar nooit om het geloof.

21

Hoe komt het geloof hier dan voor?
Als een hand of een instrument, waardoor men de verdienste van Christus aanneemt.
Joh. 1:12. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen