Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Christelijke Gebeden Een Gebed Voor Allen Nood Der Christenheid)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

EEN GEBED VOOR ALLEN NOOD DER CHRISTENHEID OM GEBRUIKT TE WORDEN OP DEN RUSTDAG NA DE EERSTE PREDICATIE

Almachtige, barmhartige God, wij bekennen bij onszelven, en belijden voor U, gelijk het de waarheid is, dat wij niet waardig zijn onze ogen op te slaan ten hemel, en ons gebed voor U te brengen, indien Gij aanzien wilt onze verdiensten en waardigheid. Want onze consciënties beschuldigen ons, en onze zonden geven getuigenis tegen ons. Wij weten ook dat Gij een rechtvaardig Rechter zijt, straffende de zonden dergenen die Uw geboden overtreden. Maar, o Heere, naardien Gij ons bevolen hebt, U in allen nood aan te roepen, en uit Uw onuitsprekelijke barmhartigheid beloofd hebt, onze gebeden te verhoren, niet vanwege onze verdiensten, die gene zijn, maar om de verdiensten van onzen Heere Jezus Christus, Welken Gij ons tot een Middelaar en Voorspreker voorgesteld hebt; zo verzaken wij alle andere hulp, en hebben onze toevlucht alleen tot Uw barmhartigheid.

Eerstelijk, o Heere, wij belijden dat Gij ons zoveel weldaden bewezen hebt, dat het ons onmogelijk is die te bedenken, veel minder uit te spreken; en inzonderheid dat Gij ons gevoerd hebt tot het licht Uwer waarheid, en tot de kennis van Uw Heilig Evangelie. Daarentegen hebben wij door onze ondankbaarheid Uw weldaden vergeten; wij zijn van U afgeweken, en hebben onze eigen begeerlijkheden gevolgd, U niet erende, gelijk wij schuldig waren. Dies hebben wij grotelijks gezondigd, en zo Gij met ons in het gericht wildet treden, wij zouden niet anders hebben te verwachten dan den eeuwigen dood en verdoemenis. Maar, o Heere, aanschouw het aangezicht Uws Gezalfden, en niet onze zonden, opdat Uw toorn door Zijn voorbidden gestild worde. Bekrachtig in ons de genade Uws Geestes, Die dagelijks meer en meer ons vlees met al zijn boze lusten dode, en ons vernieuwe tot een beter leven.

En overmits het U behaagt dat men bidde voor alle mensen, zo bidden wij U, dat Gij Uw zegen wilt geven over de leer van Uw Heilig Evangelie, opdat het overal verkondigd en aangenomen worde, opdat de ganse wereld vervuld worde met Uw zaligmakende kennis, opdat de onwetenden bekeerd, de zwakken gesterkt worden, en een iegelijk Uw heiligen Naam, niet alleen met woorden, maar ook met de daad grootmake en heilige. Wil tot dat einde getrouwe dienaars in Uw oogst zenden, en die alzo begiftigen, dat zij hun dienst getrouwelijk mogen bedienen. Daarentegen, wil uitroeien alle valse leraars, grijpende wolven en huurlingen, die hun eigen eer en nuttigheid zoeken, en niet de eer Uws heiligen Naams alleen, noch der arme mensen welvaart en zaligheid.

Wil ook Uw Christelijke gemeenten, die Gij overal geroepen hebt, genadiglijk bewaren en regeren, in enigheid des waarachtigen geloofs en godzaligheid des levens, opdat Uw Rijk dagelijks moge toenemen, en des satans rijk te schande worde, totdat Uw Rijk volkomen worde, als Gij alles zijn zult in allen.

Wij bidden U ook voor de wereldlijke regering: voor alle koningen, vorsten en heren. Maar inzonderheid bidden wij voor degenen die Gij over ons gesteld hebt. Geef dat hun regering daartoe gericht zij, dat de Koning aller koningen over hen en hun onderdanen regeren moge, en het rijk des duivels, hetwelk een rijk is van alle schandelijkheden en ongerechtigheden, door hen, als Uw dienaars, hoe langer hoe meer verstoord en tenietgemaakt worde, en dat wij onder hen een gerust en stil leven leiden mogen, in alle godzaligheid en eerbaarheid.

Voorts bidden wij U voor al onze medebroeders, die onder den paus of Turk vervolging lijden. Wil hen met Uw Heiligen Geest troosten, en genadiglijk daaruit verlossen; en laat niet toe dat de gedachtenis Uws Naams op aarde uitgeroeid worde, opdat de vijanden Uwer waarheid zich niet beroemen tot Uw oneer en lastering. Maar indien het Uw Goddelijke wil is, dat de gevangen Christenen met hun dood der waarheid getuigenis geven en Uw Naam prijzen, zo geef hun troost in hun lijden, dat zij zulks van Uw Vaderlijke hand opnemen, en, daarin Uw wil volgende, standvastig blijven, hetzij in leven of in sterven, tot Uw eer, tot stichting Uwer gemeente, en tot hun zaligheid.

Wij bidden ook voor allen die Gij kastijdt met armoede, gevangenis, krankheid des lichaams, of aanvechting naar den geest. Troost hen allen, o Heere, naar dat Gij weet dat hun nood het vereist. Geef dat hun kastijding hun diene tot erkenning hunner zonden, en betering huns levens. Wil hun ook geven volstandige geduldigheid, verzoet hun lijden, en verlos hen eindelijk; opdat zij zich over Uw goedheid verblijden, en Uw Naam eeuwiglijk prijzen. Troost ook alle weduwen en wezen, gelijk Gij hun Vader zijt. Wil alle bevruchte vrouwen en die in barensnood zijn, een goede verlossing geven, en de kranke kraamvrouwen oprichten. Wil in al degenen die krankzinnig zijn, vermeerderen de goede gaven des verstands, opdat zij die aanwenden tot grootmaking Uws Naams en stichting huns naasten.

Eindelijk, o Heere, wil ons en de onzen, mitsgaders alles wat ons aangaat, in Uw bescherming en bewaring nemen; voornamelijk die uitgereisd zijn te water en te land, in zorgelijke wegen, tot bevordering van Uw Kerk of de welvaart des lands, of ook om hun eigen eerlijke zaken.

Zegen ook de vruchten der aarde, geef het daarvoor gunstige weder, en vruchtbaren wasdom; en geef dat wij in ons beroep naar Uw wil mogen leven, en de gaven, die wij van Uw zegen ontvangen, alzo gebruiken, dat zij ons niet verhinderen, maar veelmeer ons bevorderlijk zijn tot het eeuwige leven.

Sterk ons ook in alle aanvechtingen, opdat wij in het geloof strijdende overwinnen mogen, en hiernamaals met Christus het eeuwige leven bezitten.

Om al deze dingen bidden wij U, gelijkerwijs onze getrouwe Heere en Zaligmaker Jezus Christus Zelf ons geleerd heeft:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.

Amen.

Wil ons sterken in het waarachtig Christelijk geloof, opdat wij daarin dagelijks meer en meer toenemen; waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende:

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven.

Amen.

Daarna besluit men de samenkomst der gemeente met den gewonen zegen aldus:

Verheft uw harten tot God en ontvangt den zegen des Heeren:

De HEERE zegene u en behoede u;

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen