Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 21 2 Over Het Laatste Oordeel)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

21.2. OVER HET LAATSTE OORDEEL

1

Wat zal op de wederopstanding volgen?
Het laatste oordeel.

2

Zal er een laatste oordeel zijn?
Ja.
Hand. 17:31. Daarom dat Hij (God) een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

3

Wie zal dan Rechter zijn?
Christus, onze Zaligmaker, Die zichtbaar in Zijn menselijke natuur zal verschijnen.

4

Waar zal dat oordeel plaatsvinden?
Op de wolken des hemels.
Matth. 26:64. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels.

5

Wanneer zal dat oordeel plaatsvinden?
Van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader. Mark. 13:32.

6

Wie zullen geoordeeld worden?
Alle mensen.
2 Kor. 5:10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

7

Hoe zullen zij worden verdeeld?
In twee groepen: in goddelozen en rechtvaardigen.

8

Waar zal Christus hen zetten?
De goddelozen aan Zijn linkerhand en de rechtvaardigen aan Zijn rechterhand.

9

Wat zal Hij tegen de goddelozen zeggen?
Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Matth. 25:41.

10

Wat zal Hij tegen de rechtvaardigen zeggen?
Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Matth. 25:34.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen