DE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUSAAN DIE VANÉFEZE

HOOFDSTUK 1.

1 Na het gewoonlijke opschrift van den brief, 3 Dankt de apostel God over al de geestelijke zegeningen waarmede wij van Hem in Christus zijn gezegend. 4 Namelijk dat wij in Hem van eeuwigheid zijn uitverkoren. 5 Dat wij in Hem verordineerd zijn tot de aanneming tot kinderen. 7 Dat wij door Zijn bloed met God zijn verzoend. 8 Dat Hij door het Evangelie ons heeft geroepen. 10 En dat alle uitverkorenen door Hem ineenvergaderd zijn, beide die in den hemel en die op de aarde zijn. 13 Dat ook de Efezeren die in Christus geloven, onder dezen zijn, en tot verzekering daarvan het pand des Geestes hebben ontvangen. 15 Bidt daarna God dat Hij hun verstand hierin meer en meer wil verlichten. 19 En door Zijn Geest hen laten gevoelen welke de kracht zij Zijner werking in dit alles. 20 Die dezelfde is waardoor Hij Christus van de doden heeft verwekt, en verheven tot Zijn rechterhand. 22 Om een Hoofd te zijn Zijner gemeente.

Opschrift en zegengroet
1

PAULUS,1 een apostel van JEZUS CHRISTUS door den wil Gods, aden heiligen die te Éfeze zijn, en 2gelovigen in Christus Jezus:

2

bGenade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus.

Geestelijke zegeningen uit vrije genade naar Gods welbehagen
3

3Gezegend zij cde God 4en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 5alle geestelijke zegening 6in den hemel 7in Christus.

4

dGelijk Hij ons 8uitverkoren heeft 9in Hem, 10voor de grondlegging der wereld, eopdat wij zouden 11heilig en 12onberispelijk zijn voor Hem 13in de liefde;

5

Die ons 14tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus 15in Zichzelven, 16naar het welbehagen van Zijn wil;

6

17Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons 18begenadigd heeft fin den 19Geliefde;

7

g20In Welken wij hebben 21de verlossing 22door Zijn bloed, namelijk 23de vergeving der misdaden, naar 24den rijkdom Zijner genade,

8

Met welke Hij 25overvloedig is geweest over ons 26in alle wijsheid en 27voorzichtigheid;

9

Ons bekendgemaakt hebbende h28de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij 29voorgenomen had in Zichzelven;

10

Om 30in de bedeling 31van ide volheid der tijden wederom alles 32tot één te vergaderen in Christus, 33beide wat in den hemel is en wat op de aarde is;

11

34In Hem, in Welken 35wij ook keen 36erfdeel geworden zijn, wij, 37die tevoren verordineerd waren 38naar het voornemen Desgenen Die 39alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;

12

Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij 40die eerst in Christus 41gehoopt hebben.

13

42In Welken 43ook gij zijt, nadat gij 44het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt; in Welken gij ook, 45nadat gij geloofd hebt, lzijt 46verzegeld geworden met den Heiligen Geest 47der belofte,

14

Die 48het onderpand is van onze erfenis, 49tot mde verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

Christus het Hoofd der gemeente
15

nDaarom ook 50ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,

16

Houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;

17

Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, 51u geve den Geest der wijsheid en der openbaring 52in Zijn kennis;

18

Namelijk 53verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is 54de hoop van Zijn roeping, en welke 55de rijkdom is der heerlijkheid van Zijn erfenis 56in de heiligen;

19

En welke de uitnemende grootheid 57Zijner kracht is aan ons, die geloven, onaar de werking der sterkte Zijner macht,

20

58Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, pen heeft Hem 59gezet tot Zijn rechterhand in den hemel,

21

60Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en 61allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook 62in de toekomende;

22

qEn heeft 63alle dingen 64Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der gemeente gegeven 65tot een Hoofd boven alle dingen;

23

rWelke Zijn lichaam is, en de 66vervulling Desgenen Die alles in allen vervult.