Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 15)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 15 ©

VAN DE RECHTVAARDIGMAKING

1

Vr. Die inwendig geroepen worden, worden die ook gerechtvaardigd?
Antw. Ja. Rom. 8:30. En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

2

Vr. Wat is de rechtvaardigmaking?
Antw. Een vrijspreken van schuld en straf, en een recht geven tot het eeuwige leven. Rom. 4:7. Zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn. Rom. 5:19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

3

Vr. Is er onderscheid tussen de rechtvaardigmaking en de heiligmaking?
Antw. Ja. 1. de rechtvaardigmaking geschiedt buiten de mens, de heiligmaking binnen ons; 2. de rechtvaardigmaking neemt de schuld weg, de heiligmaking de smet van de zonde; 3. de rechtvaardigmaking geschiedt volmaakt, de heiligmaking hier in dit leven maar ten dele.

4

Vr. Wordt men dan door de rechtvaardigmaking niet inwendig veranderd?
Antw. Nee; dat geschiedt in de heiligmaking.

5

Vr. Is dan de rechtvaardigmaking niet een inwendige rechtvaardigheid instorten?
Antw. Nee; maar het is een vonnissen of vrijspreken van de mens, gelijk de rechters in de vierschaar doen.

6

Vr. Wordt het ook zo gebruikt in de Heilige Schrift?
Antw. Ja; zo wordt het tegen verdoemen gesteld. Spr. 17:15. Wie den goddeloze rechtvaardigt en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja, die beiden.

7

Vr. Wordt het ook in het stuk van de rechtvaardigmaking zo gebruikt?
Antw. Ja. Rom. 8:33,34. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt?

8

Vr. Wie is het dan Die ons rechtvaardigt of vrijspreekt?
Antw. God de Vader, Die hier de persoon van rechter vertoont. Jes. 43:25. Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.

9

Vr. Hoe komt dan hier de Zoon voor?
Antw. Als Voorspraak en Middelaar, om Wiens wil wij gerechtvaardigd worden.

10

Vr. Hoe de Heilige Geest?
Antw. Als Verzegelaar, Die ons kennis geeft en verzekert van de rechtvaardigmaking.

11

Vr. Kan men dan ook van zijn rechtvaardigmaking verzekerd worden?
Antw. Ja. Rom. 8:16. Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

12

Vr. Waarvan wordt men gerechtvaardigd?
Antw. Van alle zonden, zonder onderscheid.

13

Vr. Om Wiens wil worden wij gerechtvaardigd?
Antw. Alleen om Christus’ wil. Rom. 3:24. En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.

14

Vr. Worden wij niet gerechtvaardigd om onze eigen werken?
Antw. Nee. Rom. 3:28. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

15

Vr. Waarom kunnen wij niet om onze eigen werken gerechtvaardigd worden?
Antw. Omdat de beste van die onvolmaakt zijn en daarom aan Gods gerechtigheid niet kunnen voldoen. Jak. 3:2. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden. Jes. 64:6. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.

16

Vr. Maar als wij door Christus’ verdiensten gerechtvaardigd zullen worden, moeten die dan ook niet de onze worden?
Antw. Ja, beslist. Jer. 23:6. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 1 Kor. 1:30. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing.

17

Vr. Hoe worden die de onze?
Antw. Door toerekening en aanneming.

18

Vr. Wie rekent ons die toe?
Antw. God, door een genadige schenking. Rom. 3:24. En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.

19

Vr. Waardoor nemen wij die aan?
Antw. Door het geloof. Filipp. 3:9. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof.

20

Vr. Worden wij dan gerechtvaardigd om het geloof?
Antw. Nee; de Heilige Schrift zegt wel uit het geloof, en door het geloof, maar nooit om het geloof.

21

Vr. Hoe komt dan hier het geloof voor?
Antw. Als een hand of een instrument, waardoor men de verdienste van Christus aanneemt. Joh. 1:12. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen