Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 135)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 135

1 Looft nu vrij onzes Gods Naam,
Al gij dienaars des HEEREN;
Komt, wilt Hem prijzen alt’zaam,
Gij die daar woont met ere
In Zijn huis; wilt Hem loven
In Zijn schone voorhoven.
2 Looft den HEER’, want Hij is goed,
Zijns Naams eer laat nu horen;
Hij is lieflijk ende zoet.
Dies heeft Hij Hem verkoren
Israël en Jakob vroom,
Tot een eeuwig eigendom.
3 Ik weet uit Gods geboden,
Dat de HEER’ hooggeprezen
Meerder is dan d’ afgoden;
Want wat Hij wil, moet wezen,
In hemel en aarde bloot,
In de zee diep ende groot.
4 Hij doet de wolken opstaan
Van ’t einde des aardrijken;
Den bliksem laat Hij uitgaan,
Den regen desgelijken;
Hij brengt den wind voort vol macht
Uit Zijn schatkamer met kracht.
5 D’ eerstegeboren’ in ’t land
Egypte zijn gestorven,
Mens en vee kwamen ter schand’
En waren t’zaam verdorven.
In Egypte zag men klaar
Gods tekenen wonderbaar.
6 Farao was verslagen
Met zijn knechten alt’zamen;
Koningen tot die dagen
En volkeren omkwamen.
Sihon en Og tot Basan,
Vergingen in Kanaän.
7 Hij gaf Zijn volk Israël
Haar land tot ene erve,
Om dat te bezitten wel,
Altijd, zonder verderven.
HEER’, Uwes Naams heerlijkheid
Geduurt in der eeuwigheid.
Pauze
8 Gods gedachtenisse fijn
Geduurt tot allen tijden.
De HEER’ zal ook dat volk Zijn
Richten en doen verblijden.
Hij zal Zijnen knechten goed
Vriend’lijk wezen ende zoet.
9 Der heidenen beelden slecht,
Zilver en goud steeds blijven;
’t Maaksel der mensen onrecht,
Om boosheid te bedrijven.
Haar mond kan gans spreken niet,
Geen harer ogen iets ziet.
10 Haar oren niet horen gaar,
Geen geest komt uit de monden.
Die die maken zijn voorwaar
Alzo; zij ook, die gronden
Vast daarop haar betrouwen,
Ende haar hope bouwen.
11 O gij huis van Israël,
Zing, wil God eer bewijzen;
Loof Hem, Aärons huis, snel,
’t Huis Levi wil Hem prijzen;
Looft den HEER’, Hem ook nu vreest,
Prijst Hem, dankt Hem in den geest.
12 Geloofd en hoogverheven
Zij God uit Sion krachtig;
Die Hem gans heeft begeven
Om te blijven woonachtig
In de stad Jeruzalem;
Looft Hem met harten en stem.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen