Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 116)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 116

1 God heb ik lief; want die getrouwe HEER’
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ’k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
2 Ik lag gekneld in banden van den dood;
Daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood:
3 “Och HEER’, och wierd mijn ziel door U gered!”
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
De HEER’ is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt Zich op ’t gebed.
4 D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
’k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.
5 Gij hebt, o HEER’, in ’t dood’lijkst tijdsgewricht
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen,
Steeds wandelen in ’t vrolijk levenslicht.
Pauze
6 Ik heb geloofd, dies sprak ik tot Gods eer.
’k Was zeer bedrukt; ik liet, in haast, mijn lippen,
Door drift vervoerd, deez’ harde taal ontglippen:
“Bij mensen is noch trouw noch waarheid meer.”
7 Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,
Dien trouwen HEER’ voor Zijn genâ vergelden?
’k Zal, bij den kelk des heils, Zijn Naam vermelden,
En roepen Hem met blijd’ erkent’nis aan.
8 Nu zal ik voor de weldaân, die ’k genoot,
Aan Hem, naar mijn geloften, eer bewijzen;
Hem onder al Zijn gunstgenoten prijzen.
Hoe kost’lijk is in ’s HEEREN oog hun dood!
9 Och HEER’, ik ben, o ja, ik ben Uw knecht,
Uw dienstmaagds zoon; Gij slaaktet mijne banden;
Dies doe ik U gewillig offeranden
Van lof en dank, U plechtig toegezegd.
10 Ik zal Uw Naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
’k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen,
In ’t heiligdom, waar ’t volk vergaderd is.
11 Ik zal met vreugd in ’t huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten Naam te danken;
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff’ met mij den lof des HEEREN aan!
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen