Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Statenvertaling Éxodus Inleiding)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HET TWEEDE BOEK VANMOZES,GENAAMDÉXODUS

INHOUD VAN DIT BOEK.

BIJ de Grieken wordt dit boek Exodus genoemd, dat is, Uittocht, of Uitgang; welken naam meest alle overzetters van den Bijbel behouden en gebruiken, omdat het wel overeenkomt met het voornaamste dat daarin verhandeld wordt. Want nadat de Heilige Geest in het begin van dit boek heeft verhaald den groten aanwas der kinderen Israëls in Egypte, en hoe Farao dezelve heeft gepoogd te onderdrukken, zo beschrijft Hij de geboorte, wonderbare redding, en opkweking van Mozes, en hoe God hem, en zijn broeder Aäron geroepen en gezonden heeft, om Zijn volk Israël uit het diensthuis van Egypte uit te voeren, en te verlossen; hetwelk als Farao (verhard zijnde, en blijvende) weigerde te laten gaan, zo heeft God Egypteland met tien zware plagen geplaagd, en Hij heeft daarna door Mozes Zijn volk Israël met groten rijkdom, en door een verheven hand, uit Egypte geleid, nadat zij het paaslam gegeten hadden, hen leidende door de Rode Zee (in dewelke Farao, als hij hen najaagde, met zijn ganse heir verdronken is) in de woestijn, in en door dewelke Hij hen gevoerd heeft met een wolkkolom en vuurkolom, hun tot spijze gevende manna en kwakkels, en tot drank water uit een rotssteen. Zij werden in deze woestijn bevochten van de Amalekieten, dewelke zij overwonnen en dempten. In deze woestijn komt Jethro tot Mozes, en geeft hem goede onderwijzingen, dewelke hij volgt. In deze woestijn heeft ook God door Mozes het volk van Israël, op den berg Sinaï, gegeven de tien geboden, met Zijn vinger in twee stenen tafelen geschreven, mitsgaders vele andere wetten, ordinantiën, en instellingen. Ook heeft God Mozes bevolen te maken den tabernakel, met de ark, en ander heilig gereedschap en diensten daartoe behorende. Verder wordt in dit boek verhaald de afgoderij der Israëlieten met het gulden kalf, om welker zonde wil God hen verdelgen wilde, doch Hij laat Zich van Mozes verbidden; die wenste het aangezicht Gods te mogen zien. Daarna vernieuwt God Zijn verbond met de Israëlieten door Mozes, wiens aangezicht is klaarschijnende geworden. Verder verhaalt Mozes de giften en gaven, die het volk gebracht heeft tot het maken van den tabernakel, welke meer dan genoeg daartoe waren. Nadat het bovenverhaalde, ganselijk naar het bevel en patroon, hetwelk God Mozes gegeven had, volmaakt was, zo is de tabernakel opgericht, gezalfd, en met de heerlijkheid Gods vervuld geworden.

Dit boek is een historisch verhaal van hetgeen dat den Israëlieten is overkomen in den tijd van omtrent honderd twee en veertig jaren, naar sommiger rekening.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen