APOCALYPSIS, OFDE OPENBARINGVAN JOHANNESVAN JOHANNES *THEOLOGUS

HOOFDSTUK 3.

1 Christus beveelt dat de vijfde zendbrief geschreven wordt aan den engel der gemeente van Sardis. 2 Dien Hij vermaant tot meerdere wakkerheid en zorgvuldigheid. 3 Of anders dreigt Hij over hem te komen als een dief in den nacht. 4 Belooft dengenen die hun klederen niet bevlekt hebben, dat zij met Hem zullen wandelen, en dat Hij hun naam niet zal uitdoen uit het boek des levens. 7 Beveelt daarna den zesden zendbrief te schrijven aan den engel van Filadelfia. 8 Dien Hij prijst over zijn standvastigheid. 9 En belooft dat Joden zullen komen aanbidden voor zijn voeten, en dat Hij hem bewaren zal in de verzoeking. 12 Belooft dat Hij den overwinnaar zal maken tot een pilaar in den tempel Gods, en een inwoner des nieuwen Jeruzalems. 14 Beveelt eindelijk den zevenden zendbrief te schrijven aan den engel der gemeente van Laodicea. 15 Wiens lauwheid Hij berispt, 17 En ijdelen roem of waan van rijkdom. 18 Raadt hem goud te kopen, dat in het vuur beproefd is, en klederen, en ogenzalf. 20 Betuigt dat Hij aan de deur klopt, en belooft den overwinnaar dat Hij hem zal geven te zitten aan Zijn tafel en op Zijn troon.

Brief aan Sardis. Gij hebt den naam dat gij leeft, en gij zijt dood
1

EN schrijf aan 1den engel der gemeente die te 2Sardis is: Dit zegt 3Die ade zeven Geesten Gods heeft, en bde zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij 4den naam hebt dat gij leeft, en gij zijt dood.

2

5Zijt wakende, en versterk het overige, 6dat sterven zou; want Ik heb uw werken 7niet vol gevonden 8voor God.

3

Gedenk dan 9hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en cbekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen d10als een dief, en gij zult niet weten op wat ure Ik over u komen zal.

c vers 19.
4

Doch gij hebt enige weinige 11namen ook te Sardis, die 12hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen 13met Mij wandelen 14in witte klederen, overmits 15zij het waardig zijn.

5

Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en 16Ik zal zijn naam geenszins uitdoen euit het boek des levens, en fIk zal 17zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

6

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Brief aan Filadélfia. Een geopende deur
7

En schrijf aan den engel der gemeente die in 18Filadélfia is: Dit zegt 19de Heilige, gde Waarachtige, hDie 20den sleutel Davids heeft; Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:

g vers 14.
8

Ik weet uw werken; zie, Ik heb 21een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt 22kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard en hebt Mijn Naam niet verloochend.

9

Zie, Ik geef u enigen iuit de synagoge des satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, 23Ik zal maken dat zij zullen komen en 24aanbidden voor uw voeten, en bekennen dat Ik u liefheb.

10

Omdat gij 25het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u 26bewaren uit de ure 27der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.

11

Zie, Ik kom haastelijk; k28houdt wat gij hebt, opdat niemand 29uw kroon neme.

12

Die overwint, Ik zal hem maken l30tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en 31hij zal niet meer daaruit gaan; en 32Ik zal op hem schrijven m33den Naam Mijns Gods, en den naam der stad Mijns Gods, namelijk n34des nieuwen Jeruzalems, 35dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en 36ook Mijn nieuwen Naam.

13

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Brief aan Laodicéa. Noch koud noch heet
14

En schrijf aan den engel van de gemeente 37der Laodicenzen: Dit zegt o38de Amen, 39de trouwe en waarachtige Getuige, p40het Begin der schepping Gods:

15

Ik weet uw werken, dat gij 41noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart of heet!

16

Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u 42uit Mijn mond spuwen.

17

Want 43gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en 44blind en 45naakt.

18

Ik raad u dat gij 46van Mij koopt goud, 47beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en q48witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met 49ogenzalf, opdat gij zien moogt.

19

r50Zo wie Ik liefheb, die 51bestraf en 52kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

20

Zie, 53Ik sta aan de deur en Ik klop; 54indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem 55avondmaal houden, en hij met Mij.

21

Die overwint, Ik szal hem geven met Mij te zitten 56in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

22

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.