HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 134.

De psalmist vermaant de priesters en Levieten God te loven en voor de gemeente te bidden.

Opwekking tot lof en gebed
1

EEN1 lied Hammaäloth.
Zie, looft den HEERE, alle 2gij knechten des HEEREN; gij die 3allen nacht 4in het huis des HEEREN 5staat.

2

6Heft uw handen op 7naar het heiligdom, en looft den HEERE.

3

De HEERE zegene 8u 9uit Sion, Hij Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.