HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 114.

De psalmist sprekende van de verlossing der Israëlieten uit Egypte, vermaant alle creaturen God te loven, en alle mensen, door derzelver voorbeeld.

De uittocht uit Egypte
1

TOENa 1Israël uit Egypte toog, 2het huis Jakobs van een volk dat 3een vreemde taal had,

2

Zo werd 4Juda 5tot Zijn heiligdom, 6Israël Zijn 7volkomen heerschappij.

3

De 8zee zag het en vlood, 9de Jordaan keerde achterwaarts.

4

De 10bergen sprongen als rammen, de heuvelen 11als lammeren.

5

Wat was u, gij zee, dat gij vloodt? Gij 9Jordaan, dat gij achterwaarts keerdet?

6

10Gij bergen, dat gij opsprongt als rammen? Gij heuvelen 11als lammeren?

7

12Beef, gij aarde, voor het aangezicht des Heeren, voor het aangezicht van den God Jakobs;

8

13Die den rotssteen veranderde in een watervloed, den keisteen in een waterfontein.