HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 131.

David betuigt zijn ootmoedigheid, vermanende de kerke Gods tot vertrouwen op God.

Ootmoedig vertrouwen
1

EEN1 lied Hammaäloth, van David.
O HEERE, amijn hart is niet 2verheven en bmijn ogen zijn niet hoog; ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en 3te wonderlijk.

2

4Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is 5als een gespeend kind in mij.

3

6Israël hope op den HEERE, van nu aan tot in der eeuwigheid.