Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Kort Begrip Het Eerste Deel)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HET EERSTE DEELVAN DES MENSEN ELLENDE

2

Vr. Waaruit kent gij uw ellende?
Antw. Uit de wet Gods.

3

Vr. Wat heeft u God in Zijn wet bevolen?
Antw. Dat heeft Hij ons schriftelijk in tien geboden begrepen, welke aldus luiden:
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

Het eerste gebod
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Het tweede gebod
Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten; en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.

Het derde gebod
Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

Het vierde gebod
Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Het vijfde gebod
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de HEERE uw God geeft.

Het zesde gebod
Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod
Gij zult niet echtbreken.

Het achtste gebod
Gij zult niet stelen.

Het negende gebod
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Het tiende gebod
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.

4

Vr. Hoe worden deze tien geboden gedeeld?
Antw. In twee tafelen.

5

Vr. Welke is de hoofdsom van hetgeen u God gebiedt in de vier geboden der eerste tafel?
Antw. Dat ik den Heere mijn God zal liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede, en met alle krachten. Dit is het eerste en het grote gebod.

6

Vr. Welke is de hoofdsom van hetgeen u God gebiedt in de zes geboden der tweede tafel?
Antw. Dat ik mijn naaste zal liefhebben als mijzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.

7

Vr. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden?
Antw. Neen ik; maar ik ben van nature geneigd, God en mijn naaste te hatena, en Gods geboden met gedachten, woorden en werken te overtredenb.

8

Vr. Heeft God u alzo boos en verdorven van natuur geschapen?
Antw. Neen Hij; maar Hij heeft mij goed en naar Zijn evenbeeld geschapena, in ware kennis Godsb, gerechtigheid en heiligheidc.

9

Vr. Vanwaar komt dan die verdorvenheid, die in u is?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijsa, waar onze natuur alzo is verdorven, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren wordenb.

10

Vr. Wat is dat voor een ongehoorzaamheid geweest?
Antw. Dat zij hebben gegeten van de vrucht des boomsa, welke God hun verboden hadb.

11

Vr. Gaat ons de ongehoorzaamheid van Adam aan?
Antw. Ja zij toch; want hij is ons aller vadera, en wij hebben allen in hem gezondigdb.

12

Vr. Zo zijn wij dan onbekwaam tot enig goed als uit onszelven, en geneigd tot alle kwaada?
Antw. Ja wij; tenzij dat wij door den Geest Gods wedergeboren wordenb.

13

Vr. Wil God zulke ongehoorzaamheid en verdorvenheid ongestraft laten?
Antw. Neen Hij; maar naar Zijn rechtvaardig oordeel wil Hij die tijdelijk en eeuwiglijk straffena, gelijk geschreven staat: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen b.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen