HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 149.

Een vermaning tot dankzegging vanwege Zijn goedgunstigheid tot Zijn gemeente, en haar overwinning, die zij door Zijn kracht en genade verworven heeft.

Oproep tot dankzegging
1

HALLELUJAH. 1Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij 2in de gemeente 3Zijner gunstgenoten.

2

Dat Israël zich verblijde 4in aDengene Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen 5over hun Koning.

3

bDat zij Zijn Naam loven 6op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.

b Ps. 81:3, 4.
4

Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen 7versieren met heil.

5

Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om 8die eer; dat zij juichen 9op hun legers.

6

10De verheffingen Godes 11zullen in hun keel zijn, en c12een tweesnijdend zwaard in hun hand;

7

Om 13wraak te doen over de heidenen, en 14bestraffingen over de volken;

8

Om hun koningen 15dte binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien;

9

Om 16het beschreven recht over hen te doen. eDit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah.