HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 100.

De gemeente wordt vermaand God te loven vanwege Zijn genade, goedertierenheid en getrouwheid.

De HEERE is goed
1

EEN1 lofpsalm.
2Gij ganse aarde, juicht den 3HEERE.

2

Dient den HEERE met blijdschap; komt voor 4Zijn aanschijn met vrolijk gezang.

3

Weet dat de HEERE is God; Hij 5heeft ons gemaakt (6en niet wij), Zijn volk en ade schapen Zijner weide.

4

Gaat in 7tot Zijn poorten met 8lof, in 9Zijn voorhoven met lofzang; looft Hem, prijst Zijn Naam.

5

Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn 10getrouwheid van geslacht tot geslacht.