DE EERSTE ALGEMENE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTELJOHANNES

HOOFDSTUK 5.

1 De apostel bewijst verder dat de liefde Gods en tot de kinderen Gods altijd samen moeten gaan. 3 En leert dat de liefde Gods betoond wordt door het onderhouden Zijner geboden, en overwinnen der wereld, hetwelk de wedergeborenen doen door het geloof in Jezus Christus. 6 Welken hij bewijst den Zone Gods en onzen Verlosser te zijn door tweeërlei getuigenis: in den hemel, der Heilige Drie-eenheid. 8 En op de aarde, des Geestes, des waters en des bloeds. 9 En leert dat wij deze getuigenissen moeten aannemen, of dat wij anders God tot een leugenaar maken. 11 Maar die ze aannemen, dat zij door Christus het eeuwige leven hebben. 14 En een vertrouwen dat zij van God, door hun gebeden, alles zullen verkrijgen wat ter zaligheid nodig is. 16 En dat niet alleen voor zichzelven, maar ook voor hun broeder, die niet zondigt tot den dood. 18 Tot welke zonde hij leert dat de wedergeborenen niet vervallen, overmits zij God en Zijn Zoon Jezus Christus recht kennen en in Hem zijn. 21 Vermaant eindelijk de gelovigen zich te wachten van de afgoden.

Het geloof en zijn vruchten
1

EENa iegelijk die 1gelooft dat Jezus is 2de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk die liefheeft 3Dengene Die geboren heeft, die heeft ook lief 4dengene die uit Hem geboren is.

2

Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods liefhebben, 5wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.

3

bWant 6dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; cen Zijn geboden zijn 7niet zwaar.

4

Want al wat uit God geboren is, 8overwint de wereld; den dit is 9de overwinning die de wereld overwint, namelijk 10ons geloof.

5

eWie is het die de wereld overwint, fdan die gelooft dat Jezus is de Zone Gods?

6

Deze is het Die gekomen is 11door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; 12niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En 13de Geest is het Die getuigt dat 14de geest de waarheid is.

7

15Want 16Drie zijn er Die getuigen 17in den hemel: de Vader, 18het Woord en de Heilige Geest; en 19deze Drie zijn 20één.

8

En 21drie zijn er die getuigen op de aarde: 22de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn 23tot één.

9

gIndien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is 24meerder; want dit is de getuigenis Gods, welke Hij 25van Zijn Zoon getuigd heeft.

10

hDie in den Zone Gods gelooft, 26heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, 27heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

11

En dit is 28de getuigenis, namelijk dat 29ons God het eeuwige leven gegeven heeft; ien ditzelve leven 30is in Zijn Zoon.

12

Die den Zoon 31heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet.

13

kDeze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zone Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij 32gelooft in den Naam des Zoons van God.

De kracht van het gebed
14

En dit is 33de vrijmoedigheid die wij 34tot Hem hebben, ldat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons 35verhoort.

15

En indien wij weten dat Hij ons verhoort, 36wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij 37de beden 38verkrijgen die wij van Hem gebeden hebben.

16

Indien iemand 39zijn broeder ziet zondigen 40een zonde niet tot den dood, die zal God 41bidden, en 42Hij zal hem 43het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. mEr is 44een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet 45dat hij zal bidden.

17

nAlle ongerechtigheid is zonde, en er is zonde 46niet tot den dood.

18

oWij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, 47niet zondigt; maar die uit God geboren is, 48bewaart zichzelven, en 49de boze 50vat hem niet.

19

Wij weten dat 51wij uit God zijn, en dat 52de gehele wereld ligt 53in het boze.

20

Doch wij weten dat de Zone Gods gekomen is, pen heeft ons 54het verstand gegeven, dat wij 55den Waarachtige kennen; en 56wij zijn in den Waarachtige, 57namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. q58Deze is de waarachtige God en 59het eeuwige Leven.

21

Kinderkens, 60bewaart uzelven van de 61afgoden. Amen.

Einde van den eersten algemenen zendbrief van JOHANNES.