HET BOEKPREDIKERHET BOEK ECCLESIASTES, OFPREDIKER,IN HET HEBREEUWS GENAAMDKOHELETH

HOOFDSTUK 12.

De wijze man leert den jongelieden, dat zij zich tot godzaligheid zullen schikken en wennen, eer de ouderdom aankomt, vs. 1. Welken hij met velerlei gelijkenissen beschrijft, 2, enz. Hierop volgt het besluit dezes boeks, dat het al ijdelheid is, 8. En hij zegt dat de samenvatting aller leer deze is: God te vrezen en Zijn geboden te houden, 13.

1

EN 1gedenk aan 2uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat 3de kwade dagen komen en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.

2

4Eer dan de zon en het licht, en de maan en de sterren 5verduisterd worden, en 6de wolken wederkomen na den regen;

3

In den dag wanneer 7de wachters des huizes zullen beven, en 8de sterke mannen zichzelven zullen krommen; en 9de maalsters zullen 10stilstaan, omdat zij 11minder geworden zijn; en 12die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden;

4

En 13de twee deuren 14naar de straat 15zullen gesloten worden, 16als er is een nederig geluid 17der maling, en 18hij 19opstaat 20op de stem van het vogelken, en al 21de zangeressen 22nedergebogen zullen worden;

5

Ook wanneer 23zij 24voor de hoogte zullen vrezen, en dat er 25verschrikkingen zullen zijn op den weg, 26en de amandelboom zal bloeien, 27en dat de sprinkhaan zichzelven een last zal wezen, en dat 28de lust zal vergaan; 29want de mens gaat 30naar zijn eeuwig huis, en 31de rouwklagers zullen in de straat omgaan;

6

32Eer dan het zilveren koord ontketend wordt, en 33de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en 34de kruik aan de springader gebroken wordt, en 35het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt;

7

aEn dat 36het stof weder tot aarde keert, als het geweest is; en 37de geest weder 38tot God keert, b39Die hem gegeven heeft.

Vrees God en houd Zijn geboden
8

c40IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; het is al ijdelheid.

9

En voorts, dewijl de Prediker wijs geweest is, 41zo leerde hij het volk nog 42wetenschap en 43merkte op en 44onderzocht; 45hij stelde vele dspreuken in orde.

10

De Prediker zocht aangename 46woorden uit te vinden; en het geschrevene is 47recht, woorden der waarheid.

11

48De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep 49ingeslagen van de meesters der 50verzamelingen, 51die gegeven zijn 52van den enigen Herder.

12

En wat boven 53dezelve is, mijn zoon, wees gewaarschuwd: 54van vele boeken te maken is geen einde, en 55veel lezen 56is vermoeiing 57des vleses.

13

Van 58alles wat gehoord is, is 59het einde van de zaak: eVrees 60God en houd Zijn geboden, want 61dit betaamt allen mensen.

14

fWant God zal 62ieder werk 63in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad.

Einde van het boek ECCLESIASTES of PREDIKER.