Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 13)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 13 ©

VAN DE ROEPING

1

Vr. Waartoe is Christus zo verhoogd?
Antw. Om ons Zijn weldaden toe te passen.

2

Vr. Hoe kunnen Christus’ weldaden onderscheiden worden?
Antw. In: 1. weldaden in dit leven 2. weldaden na dit leven

3

Vr. Welke zijn die in dit leven?
Antw. De voornaamste zijn: de roeping, de rechtvaardigmaking en de heiligmaking.

4

Vr. Welke zijn die na dit leven?
Antw. De opstanding, het laatste oordeel en het eeuwige leven.

5

Vr. Hoe velerlei roeping is er?
Antw. Tweeërlei: een uitwendige en een inwendige roeping.

6

Vr. Waardoor geschiedt de uitwendige roeping?
Antw. Door Gods Woord. Spr. 9:3-6. Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden, Zij nodigt, op de tinnen van de hoogten der stad: Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts. Tot den verstandeloze zegt Zij: Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn dien Ik gemengd heb. Verlaat de slechtigheden en leeft; en treedt in den weg des verstands.

7

Vr. Waardoor geschiedt de inwendige roeping?
Antw. Door Gods Geest. Jer. 31:33. Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

8

Vr. Wie worden er uitwendig geroepen?
Antw. Allerlei soorten van mensen, ook wel die niet uitverkoren zijn. Matth. 20:16. Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

9

Vr. Is dan de uitwendige roeping algemeen?
Antw. Wel onder het christendom, maar niet door de hele wereld.

10

Vr. Is zij nochtans nu niet algemener dan onder het Oude Testament?
Antw. Ja; toen ging zij alleen over de Joden; nu ook over de heidenen.

11

Vr. Is er geen zaligmakende roeping in de natuur?
Antw. Nee; de natuur weet van Christus niet, en buiten Hem is er geen zaligheid.

12

Vr. Is de uitwendige roeping alleen niet genoeg tot bekering?
Antw. Nee. Het is tevergeefs dat Paulus plant, en Apollos nat maakt, het is God Die den wasdom geeft. 1 Kor. 3:7.

13

Vr. Wat moet er dan nog bijkomen?
Antw. De inwendige roeping, zoals in Lydia. Hand. 16:14. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

14

Vr. Wie worden dan inwendig geroepen?
Antw. Alleen de uitverkorenen. Rom. 8:30. Die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

15

Vr. Wat is de inwendige roeping?
Antw. Een krachtdadige verandering van de mens.

16

Vr. Is er dan in de mens iets te veranderen?
Antw. Ja: verstand, wil, hartstochten en wandel.

17

Vr. Hoe zijn die van nature?
Antw. Het verstand is verduisterd, de wil is verkeerd, de hartstochten zijn ongeregeld, de wandel is zondig. Ef. 4:18. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Rom. 8:7. Daarom, dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Jud. vss. 12,13. Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vrees; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; wilde baren der zee; hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Tit. 3:3. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende.

18

Vr. Hoe worden die dan door de inwendige roeping?
Antw. Het verstand wordt verlicht, om God te kennen in Zijn algenoegzaamheid, Jezus in Zijn dierbaarheid, en zichzelf in zijn vloekwaardigheid; 1 Kor. 2:12,13. Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn; dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. De wil om God te dienen en te verheerlijken; Rom. 7:15. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. De hartstochten worden gezuiverd, om de zonde te haten, daarentegen God te beminnen als het hoogste Goed, en een lust tot heiligheid, enz.; Rom. 6:19b. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. En de wandel geheiligd.

19

Vr. Is die inwendige roeping krachtdadig?
Antw. Ja; die heeft een onwederstandelijke kracht. Ef. 1:19,20. En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht is aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel.

20

Vr. Geschiedt er dan meer dan alleen een uiterlijke aanrading?
Antw. Ja; een inwendige neiging van de wil. Filipp. 2:13. Want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

21

Vr. Dwingt God dan de mens?
Antw. Nee; Hij maakt hem gewillig. Hoogl. 1:4. Trek mij, wij zullen U nalopen. De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.

22

Vr. Hoe wordt die krachtdadigheid van de inwendige roeping in de Heilige Schrift wel uitgedrukt?
Antw. Het wordt genoemd een scheppen; Ef. 2:10. Wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Ook wel een trekken. Joh. 6:44. Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen