DE PROFEETHOSÉA

HOOFDSTUK 14.

Israël wordt vermaand tot ware bekering, en geleerd hoe zij die betuigen zullen, vs. 1, enz. Met schone beloften van de toekomstige genade en zegeningen onder den Messias, 4. Vermaning tot vlijtig opmerken, betrachten en nakomen van deze en alle Goddelijke leringen, 10.

Oproep tot bekering
1

SAMARÍA1 zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God; 2zij zullen door het zwaard vallen, hun 3kinderkens zullen averpletterd en 4hun zwangere vrouwen zullen 5opengesneden worden.

2

bBekeer u, o Israël, tot den HEERE uw God 6toe; want gij zijt 7gevallen om uw ongerechtigheid.

3

Neemt deze 8woorden met u, en bekeert u tot den HEERE; zegt tot Hem: 9Neem weg alle ongerechtigheid, en 10geef het 11goede, zo zullen wij 12betalen de 13varren onzer clippen.

4

14Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet 15rijden op 16paarden, en tot het 17werk onzer handen niet meer zeggen: Gij zijt onze 18god. 19Immers zal een 20wees bij U ontfermd worden.

5

21Ik zal hunlieder afkering 22genezen, Ik zal hen 23vrijwilliglijk liefhebben; want Mijn toorn is van 24hem gekeerd.

6

25Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie; en hij zal zijn wortelen uitslaan als de 26Libanon.

7

Zijn scheuten zullen zich 27uitspreiden, en 28zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms; en hij zal een reuk hebben als de Libanon.

8

29Zij zullen wederkeren, zittende onder 30zijn schaduw; zij zullen ten 31leven voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok; 32zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon.

9

33Efraïm, 34wat heb Ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem 35verhoord en zal op hem 36zien, Ik zal hem zijn als een groenende 37dennenboom; uw 38vrucht is uit Mij gevonden.

10

39Wie is wijs? Die versta deze dingen. Wie is verstandig? Die 40bekenne ze. Want des HEEREN 41wegen zijn 42recht, en de rechtvaardigen zullen daarin 43wandelen, maar de 44overtreders zullen daarin vallen.

Einde van den profeet HOSÉA.