APOCALYPSIS, OFDE OPENBARINGVAN JOHANNESVAN JOHANNES *THEOLOGUS

HOOFDSTUK 15.

1 Zeven engelen worden gezien, die de laatste plagen hebben. 2 En een glazen zee, aan welke de overwinnaars van het beest staan met citers voorzien. 3 Die een lofzang zingen, waarin zij God en Zijn oordelen prijzen. 5 Daarna wordt de tempel in den hemel geopend. 6 Waaruit zeven engelen in blinkende klederen voortkomen. 7 Welke van een der vier dieren zeven fiolen vol van den toorn Gods ontvangen. 8 Waarop de tempel wordt vervuld met den rook der heerlijkheid Gods.

De engelen met de laatste plagen
1

EN1 ik zag een ander 2groot en wonderlijk teken in den hemel, namelijk 3zeven engelen, hebbende a4de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd.

2

En ik zag bals een 5glazen zee met vuur gemengd, en 6die de overwinning hadden van het beest en 7van zijn beeld, en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, 8welke stonden aan de glazen zee, hebbende 9de citers Gods.

3

En zij zongen 10het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en 11het gezang des Lams, zeggende: c12Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God; drechtvaardig en waarachtig zijn 13Uw wegen, Gij Koning der heiligen.

4

eWie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want 14alle volken zullen komen en voor U aanbidden; want 15Uw oordelen zijn openbaar geworden.

5

En 16na dezen zag ik, en zie, 17fde tempel van den tabernakel der getuigenis in den hemel 18werd geopend.

6

En de zeven engelen, 19die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed 20met rein en blinkend lijnwaad, en g21omgord om de borst met gouden gordels.

7

En 22een van de vier dieren gaf den zeven engelen 23zeven gouden fiolen, 24vol van den toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft.

8

En 25de tempel werd hvervuld met 26rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en 27niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren.