Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 14 Over De Kerk)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

14. OVER DE KERK

1

Vergadert Christus door de roeping ook een kerk?
Ja.

2

Waar is de kerk?
Op aarde en in de hemel.

3

Hoe wordt de kerk op aarde genoemd?
De strijdende kerk, omdat zij voortdurend te strijden heeft.
Rom. 7:23. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangenneemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.

4

Waarmee heeft de kerk te strijden?
Met de wereld, de duivel en het eigen vlees.

5

Hoe wordt de kerk in de hemel genoemd?
De triomferende kerk, omdat zij daar alles overwonnen heeft. Openb. 7:9.

6

Zijn er dan twee kerken?
Nee, het zijn twee verschillende delen van één en dezelfde kerk.
Ef. 1:10. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in den hemel is en wat op de aarde is.

7

Is er meer dan één kerk?
Nee, de kerk van alle tijden en plaatsen is één en dezelfde kerk.
Hoogl. 6:9. Een enige is Mijn duive, Mijn volmaakte, de enige harer moeder, zij is de zuivere dergene die haar gebaard heeft.
Vergelijk met Johannes 10:16.

8

Is de kerk er altijd?
Ja.
Matth. 16:18. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

9

Is de kerk altijd zichtbaar?
Nee, zij kan onder de vervolgingen uiterlijk wel onzichtbaar zijn.

10

Is zij er dan toch?
Ja, zoals in de tijd van Elía. Hij meende dat hij alleen was overgebleven, maar toch waren er wel zevenduizend die hun knieën voor Baäl niet gebogen hadden. 1 Kon. 19:14-18.

11

Wie is het Hoofd van de kerk?
Jezus Christus.
Ef. 5:23. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

12

Is de paus van Rome dat niet?
Nee, die is de antichrist.

13

Waarom?
Omdat in hem alles vervuld is wat van de antichrist voorzegd is.
2 Thess. 2:1-11. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide in enigerlei wijze; want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende dat hij God is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en tenietmaken door de verschijning Zijner toekomst; hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven.

14

Wat zijn de kenmerken van de ware kerk?
De zuivere prediking van Gods Woord en de rechte bediening van de sacramenten.
Joh. 8:31. Jezus dan zeide tot de Joden die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen.
Hand. 2:42. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

15

Is de oudheid geen kenmerk van de kerk?
Nee, want het rijk van de satan is ook oud.

16

Is veelheid van mensen geen kenmerk?
Nee, de kerk van Christus is een klein kuddeke. Luk. 12:32.

17

Is voorspoed in de wereld geen kenmerk?
Nee.
Joh. 16:33. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.

18

Waarin bestaat de macht van de kerk?
In het gebruik van de sleutelen des hemelrijks.

19

Hoeveel zijn er?
Twee: de prediking van het Evangelie en de christelijke ban.
Matth. 28:19. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.
Matth. 18:18. Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen.

20

Is het genoeg een uiterlijk lid van de kerk te zijn?
Nee, men moet onderzoeken of men er een levend lid van is.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen