Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 12 7 Over Het Doel Van Zijn Vernedering)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

12.7 OVER HET DOEL VAN ZIJN VERNEDERING

Zijn voldoening
1

Heeft Christus in de staat van Zijn vernedering voldaan aan de Goddelijke rechtvaardigheid?
Ja.
Jes. 53:4. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

2

Waarin bestaat Zijn voldoening?
- In het doen van de wet;
- in het lijden van de straf.

3

Hoort het doen of gehoorzamen van de wet ook tot Zijn voldoening?
Ja.
Rom. 5:19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

4

Behoort het lijden van de straf ook tot Zijn voldoening?
Ja.
Jes. 53:5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

5

Was het lijden van de straf alleen niet genoeg om voor ons het eeuwige leven te verdienen of de schuld te voldoen?
Nee, het lijden van de straf kon wel bevrijden van de straf, maar geen recht geven tot het eeuwige leven. Het laatste was alleen beloofd op het doen van de wet: Doe dat en gij zult leven. Luk. 10:28.

6

Was voldoening noodzakelijk?
Ja:
- vanwege Gods rechtvaardigheid: God kan geen zonde ongestraft of zonder voldoening vergeven;
- vanwege Zijn waarheid: God had de noodzaak van de voldoening duidelijk verklaard.

7

Is door de voldoening een volkomen verzoening teweeggebracht, of is er alleen maar een mogelijkheid om zalig te worden verdiend?
Daardoor heeft een dadelijke, volkomen en persoonlijke verzoening plaatsgevonden.
2 Kor. 5:19. Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

8

Voor wie heeft Christus voldaan?
Alleen voor de uitverkorenen.

9

Is Hij dan niet gestorven voor alle mensen?
Nee, alleen voor:
- Zijn volk;
Matth. 1:21. En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
- Zijn schapen;
Joh. 10:11. Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
- Zijn gemeente.
Hand. 20:28. Zo hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

10

Hoe wordt het dan bedoeld als van Christus meer dan eens gezegd wordt dat Hij gestorven is voor de wereld, of voor alle mensen?
Daarmee wordt dan bedoeld:
- of alle uitverkorenen;
- of Joden én heidenen, nu onder het Nieuwe Testament;
- of allerlei soort van mensen.

11

Wat heeft deze voldoening uitgewerkt?
God is nu verzoend met de uitverkoren zondaar, en deze ontvangt het recht tot het eeuwige leven.
2 Kor. 5:19. Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
Gal. 4:4, 5. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

12

Heeft iedereen grond om te geloven dat Jezus voor hem voldaan heeft?
Nee, alleen zij die Hem aannemen als de verdienende, werkende, bewegende en tot voorbeeld strekkende Oorzaak van hun geestelijk leven.
Tit. 2:14. Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
Joh. 12:24. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.
2 Kor. 5:14, 15. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien Die voor hen gestorven en opgewekt is.
Rom. 6:5. Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen