Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Christelijke Gebeden Een Kort Formulier Des Gebeds Na De Predicatie)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

EEN KORT FORMULIER DES GEBEDS NA DE PREDICATIE

Heere, almachtige God, laat Uw heilige Naam om onzer zonden wil niet gelasterd worden; want wij hebben op menigerlei wijze tegen U gezondigd, doordat wij Uw heilig Woord niet gehoorzaam zijn, zoals het betaamt, en met onwetendheid, ondankbaarheid, en murmureren Uw toorn dagelijks tegen ons verwekken; waarom Gij ons ook terecht straft.

Maar, o Heere, wees gedachtig Uwer grote barmhartigheid, en ontferm U onzer. Geef ons kennis en leedwezen onzer zonden, en betering onzes levens. Sterk de dienaars Uwer Kerk, opdat zij getrouwelijk en standvastelijk Uw heilig Woord mogen verkondigen; en de overheid Uws volks, opdat zij het wereldlijke zwaard met gerechtigheid en billijkheid mogen voeren. Bewaar ons ook tegen alle valsheid en ontrouw, verstoor alle boze en listige raadslagen die tegen Uw Woord en Kerk bedacht worden.

O Heere, onttrek ons niet Uw Geest en Uw Woord, maar geef ons vermeerdering des geloofs, en in alle kruis en tegenspoed lijdzaamheid en volstandigheid. Kom Uw Kerk te hulp, verlos haar van allen overlast, bespotting en tirannie. Sterk ook alle zwakke en beproefde harten. En zend ons Uw vrede door Jezus Christus, onzen Heere, Die ons deze zekere belofte gegeven heeft, zeggende: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven; en heeft ons bevolen alzo te bidden:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.

Amen.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen