Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 10 3)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 10.3 ©

Van de dadelijke zonde en de straf der zonde

1

Vr. Hebben alle mensen ook dadelijke zonden?
Antw. Ja. Jak. 3:2. Wij struikelen allen in vele.

2

Vr. Waarmede begaan wij die?
Antw. Met gedachten, met woorden, en met werken. Spr. 6:18. Een hart dat ondeugdzame gedachten smeedt, voeten die zich haasten om tot kwaad te lopen. Matth. 12:36. Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels. Matth. 15:19. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen.

3

Vr. Liggen dan alle mensen van nature in een staat van ellende?
Antw. Ja.

4

Vr. In hoeveel stukken bestaat de ellende van de mens?
Antw. In drie: in zonde, in onmacht daaronder, en in straf.

5

Vr. Is dan de mens ook onder zijn zonde geestelijk onmachtig?
Antw. Ja, tot alle geestelijk goed. Rom. 8:7. Het bedenken des vleses is vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

6

Vr. Heeft de mens dan geen vrije wil, of eigen natuurkrachten tot geestelijk goed?
Antw. Nee. Ef. 2:1. En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.

7

Vr. Zijn dan alle geboden, bedreigingen en beloften van God niet tevergeefs?
Antw. Nee; dat zijn middelen waardoor God de mens, als een redelijk schepsel, bewerken wil tot zijn plicht.

8

Vr. Wat is de straf der zonden?
Antw. De dood. Rom. 6:23. De bezoldiging der zonde is de dood.

9

Vr. Hoe velerlei dood is er?
Antw. Drie: lichamelijke, geestelijke en eeuwige dood.

10

Vr. Wat is de lichamelijke dood?
Antw. Een scheiding van ziel en lichaam.

11

Vr. Wat is de geestelijke dood?
Antw. 1. een scheiding van Gods gunst, en 2. een onmacht in de zonde. Jes. 59:2. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort. Ef. 2:1. En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.

12

Vr. Wat is de eeuwige dood?
Antw. Een eeuwig straflijden in de hel. Openb. 14:11. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid.

13

Vr. Verdienen alle zonden die straf?
Antw. Ja, tot de kleinste toe. Gal. 3:10. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

14

Vr. Zijn er dan geen vergeeflijke zonden?
Antw. Wel in Christus, de zonde tegen de Heilige Geest alleen uitgezonderd; doch geen vergeeflijke in zichzelf. Jak. 2:10. Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Deut. 27:26. Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve. En al het volk zal zeggen: Amen.

15

Vr. Is door de zonde het verbond der werken vernietigd?
Antw. Ja, ten opzichte van zijn macht om iemand te rechtvaardigen.

16

Vr. Welk gevolg trekt gij uit de ellende van de mens?
Antw. Dat er behalve de satan geen ongelukkiger schepsel is dan de natuurlijke mens.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen