Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 79)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 79

1 Getrouwe God, de heid’nen zijn gekomen,
Zij hebben stout Uw erfland ingenomen;
Jeruzalem, de tempel, Uw altaren,
’t Ligt al verwoest door die geweldenaren.
Uw knechten zijn geveld,
Door hun verwoed geweld;
Hun lijken, onbegraven,
Verzaden, na hun dood,
’t Gediert’ in hongersnood,
En gier en kraai en raven.
2 Het kost’lijk bloed van Uwe gunstgenoten,
Als water om Jeruzalem vergoten,
Doet wijd en zijd des vijands woede blijken;
Het ganse veld is nu bezaaid met lijken,
Van d’ eer des grafs beroofd.
De nabuur schudt het hoofd,
En lacht met onz’ ellenden;
Ons deerniswaardig lot
Stelt ons ten smaad, ten spot
Van vreemden en bekenden.
3 Hoelang zult Gij in gramschap zijn ontstoken?
Zal ’t hevig vuur Uws ijvers eeuwig roken?
Stort Uwe wraak op hen die ons verteren,
Op volken die Uw groten Naam niet eren;
Want Isrel, door hun macht
Verschrikk’lijk omgebracht,
Ligt in zijn bloed verdronken;
Zijn woning, al de troost
En lust van Jakobs kroost,
Gelijkt thans naar spelonken.
4 Gedenk niet meer aan ’t kwaad dat wij bedreven;
Onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven!
Waak op, o God, en wil van verder lijden
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden.
Help ons, barmhartig Heer’,
Uw groten Naam ter eer;
Uw trouw koom’ ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
Die ons met schrik vervult;
Bewijs ons eens genade.
Pauze
5 Waarom zou zich der heid’nen macht vermeren?
Uw hoog gezag door bitt’ren schimp onteren,
En vragen, door hun trotsen waan bedrogen:
“Waar is hun God? Waar blijkt nu Zijn vermogen?”
Vergeld hun overmoed;
Wreek Uwer knechten bloed,
O God van ons betrouwen!
Verdedig onze zaak;
Doe ’t heidendom Uw wraak,
Zelfs voor ons oog, aanschouwen.
6 Ai, hoor naar hen die in gevang’nis kwijnen;
Laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen;
Bevrijd hen die, gedreigd met doodsgevaren,
Op Uwe hulp met smekend’ ogen staren.
Vergeld den wreden smaad,
Waarmee des nabuurs haat
Uw mogendheid dorst schenden;
Geef hun, o Opperheer,
Die zevenvoudig weêr;
Zie neer op onz’ ellenden.
7 Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen