Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 27)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 27

1 God is mijn Licht, mijn Heil, wien zou ik vrezen?
Hij is de HEER’, Die hulp verschaft in nood;
Mijn Levenskracht; ’k heb niet vervaard te wezen;
Hij is ’t, Die mij beveiligt voor den dood.
Wanneer de macht der bozen sloeg aan ’t woên,
En aanrukt’, om zich met mijn vlees te voên,
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
Den voet, en viel; omdat het God verlaat.
2 Al zie ik zelfs een leger mij omringen,
Nog vrees ik niet; ’k verlaat mij op den Heer’;
Al wil men mij door enen oorlog dwingen,
’k Leg mij gerust, hierop vertrouwend, neer.
Deez’ ene zaak heb ik begeerd van God,
Daar zoek ik naar; dit zij mijn zalig lot:
Dat ik, zolang mij ’t levenslicht bescheen,
In ’s HEEREN huis mocht wonen hier beneên.
3 Och, mocht ik, in die heilige gebouwen,
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog,
Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen!
Hier weidt mijn ziel met een verwond’rend oog!
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt’,
In ramp en nood versteken in Zijn hut;
Mij bergen in ’t verborgen van Zijn tent,
En op een rots verhogen uit d’ ellend’.
Pauze
4 God zal mijn hoofd nu boven ’s vijands benden
Verhogen; dies wil ik, met blij geschal,
In Zijne tent het offer opwaarts zenden,
Waar psalm en lied Zijn lof vermelden zal.
Verhoor, o HEER’, toon mij een gunstig oog;
Ik zal mijn stem verheffen naar omhoog;
Verhoor mij toch, bewijs mij Uw genâ,
En antwoord mij, die voor Uw aanzicht sta.
5 Mijn hart zegt mij, o HEER’, van Uwentwegen:
“Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht”;
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
Alleen bij U, o Bron van troost en licht!
Verberg toch niet Uw oog van mij, o Heer’!
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer;
Gij waart mijn Hulp in al mijn zielsverdriet;
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.
6 Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder
Verlaten ben, de HEER’ is goed en groot;
Hij is en blijft mijn Vader en Behoeder;
Leer mij, o God, Uw weg in allen nood.
Bestuur, om mijns verspieders wil, mijn voet
Op ’t effen pad; dat ’s vijands euvelmoed
Mij nimmer treff’! Vervoerd door list en dwang
Getuigt men vals tot mijnen ondergang.
7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed;
Hij is getrouw, de Bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja, wacht; verlaat u op den HEER’.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen