Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 11)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 11 ©

VAN HET VERBOND DER GENADE

1

Vr. Is er in de plaats daarvan weer een ander verbond opgericht?
Antw. Ja, het verbond der genade.

2

Vr. Wanneer is dat opgericht?
Antw. Direct na de val. Gen. 3:15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.

3

Vr. Wat is het genadeverbond?
Antw. Het genadeverbond is die weg langs welke God door Christus het eigendom wordt van de zondaar, en hij een eigendom van God. Jer. 31:33. Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

4

Vr. Met wie wordt dat opgericht?
Antw. Alleen met de uitverkoren zondaar. Ez. 16:6. Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef.

5

Vr. Wat eist God in dat verbond?
Antw. Hetgeen Hij erin eist, is tevens een belofte des verbonds; namelijk het geloof in Jezus Christus. Hos. 2:19. En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen. Hab. 2:4. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ps. 27:8. Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoekt Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE.

6

Vr. Wat belooft Hij daarin?
Antw. Genade hier, en het eeuwige leven hiernamaals. Hand. 16:31. Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

7

Vr. Is dat verbond door alle tijden wezenlijk hetzelfde?
Antw. Ja.

8

Vr. Hebben dan de gelovigen van het Oude Testament ook aan al de wezenlijke goederen van het genadeverbond deel gehad?
Antw. Ja. Hebr. 13:8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.

9

Vr. Hoe gaat de zondaar over in dit verbond?
Antw. God nadert eerst tot hem, als Hij de zondaar vriendelijk nodigt en bidt; 2 Kor. 5:20. Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. Met veel ernst en oprechtheid; Ez. 33:11. Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En al zijn zwarigheden oplost. Jes. 55:2. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.

10

Vr. Wat is het gevolg van zo’n nodiging?
Antw. Hierdoor trekt God met mensenzelen en met touwen der liefde. Hos. 11:4.

11

Vr. Wat doet de geroepen zondaar aan zijn kant?
Antw. Hij neemt de Heere aan tot zijn God en geeft zich geheel aan Hem over tot een eigendom. Hoogl. 2:16. Mijn Liefste is mijne, en ik ben Zijne, Die weidt onder de leliën.

12

Vr. Welke zijn de eigenschappen van deze toestemming?
Antw. De zondaar doet dit bedaard, vrijwillig, armoedig, gelovig, oprecht, met een gehele toestemming aan de eisen, zowel als aan de beloften des verbonds. Ps. 51:8. Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.

13

Vr. Wat zijn de gevolgen van deze toestemming?
Antw. God gedenkt aan Zijn verbond tot in eeuwigheid; Ps. 105:8. Hij gedenkt Zijn verbond tot in der eeuwigheid; het woord dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten. En de bondgenoten hebben recht om te eisen alles wat tot het leven en de gelukzaligheid nodig is. Ps. 74:19-21. Geef aan het wild gedierte de ziel Uwer tortelduif niet over; vergeet den hoop Uwer ellendigen niet in eeuwigheid. Aanschouw het verbond, want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld. Laat den verdrukte niet beschaamd wederkeren; laat den ellendige en nooddruftige Uw Naam prijzen.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen