HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 70.

David bidt God om haastige hulp, beschaming zijner trotse vijanden en vreugde der vromen, tot grootmaking van Zijn heiligen Naam.

Bede om spoedige hulp
1

EEN psalm van David, 1voor den opperzangmeester; 2om te doen gedenken.

2

a3Haast U, o God, om mij te verlossen, o HEERE, tot mijn hulp.

a Ps. 40:14, enz.
3

bLaat hen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad.

4

Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!

5

Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: God zij grootgemaakt.

6

Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet.