HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 43.

David bidt om recht tegen zijn wrede en arglistige vijanden; klaagt God zijn nood, begeert genadige vervulling Zijner beloften, en richt zijn verslagen ziel op door geloof en vertrouwen.

Gebed om verlossing
1

DOE mij recht, o God, en 1twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van den 2man des bedrogs en des onrechts.

2

Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds a3in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?

3

Zend Uw 4licht en Uw 5waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot den 6berg Uwer heiligheid en tot Uw 7woningen;

4

En dat ik inga tot Gods 8altaar, tot den God 9der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

5

b10Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de 11menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

b Ps. 42:6, 12.