HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 125.

De vastigheid dergenen die op den Heere vertrouwen. Een gebed voor de godzaligen en tegen de goddelozen.

Onwankelbaar vertrouwen
1

EEN 1lied Hammaäloth.
Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft 2in eeuwigheid.

2

Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.

3

Want 3de scepter der goddeloosheid zal niet rusten 4op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen 5hun handen niet uitstrekken tot onrecht.

4

HEERE, doe den goeden wel, en dengenen die oprecht zijn in hun harten.

5

Maar 6die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de HEERE 7weg doen gaan 8met de werkers der ongerechtigheid. 9Vrede zal 10over Israël zijn.