HET EERSTE BOEK DERKRONIEKEN

HOOFDSTUK 10.

De Filistijnen slaan het leger der Israëlieten, vs. 1, enz. Sauls drie zonen worden verslagen, 2. Saul begeert van zijn wapendrager dat hij hem doorsteekt; toen hij dat weigerde, zo doorsteekt Saul zichzelven, 4. De wapendrager doorsteekt ook zichzelven, 5. Sauls ganse huis komt om, 6. De Israëlieten verlaten hun steden, uit vrees der Filistijnen, die dezelve innemen, 7. Zij vinden Saul en zijn zonen dood liggende op het gebergte Gilboa, 8. Zij houwen zijn hoofd af, en zenden hetzelve met zijn wapenen rondom in hun land, 9. Daarna stellen zij dezelve in het huis van hun god, en zijn hoofdschedel hechten zij in het huis van Dagon, 10. Die van Jabes in Gilead nemen de lichamen van Saul en zijn zonen, en begraven hun beenderen aldaar, en vasten zeven dagen, 11. Waarom God Saul aldus heeft laten omkomen, 13.

Dood van Saul en zijn drie zonen
1

EN1 de Filistijnen streden tegen Israël, en de mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen, en zij vielen verslagen op het gebergte 2Gilbóa.

2

En de Filistijnen hielden dicht achter Saul aan en achter zijn zonen; en de Filistijnen sloegen Jónathan en Abinádab en Malchi-Sua, de zonen van Saul.

3

En de strijd werd zwaar tegen Saul, en de schutters met de bogen troffen hem aan; en 3hij vreesde zeer voor de schutters.

4

Toen zeide Saul tot zijn wapendrager: Trek uw zwaard uit en doorsteek mij daarmede, dat misschien deze onbesnedenen niet komen en 4met mij den spot drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul het zwaard en viel daarin.

5

Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, zo viel hij ook in het zwaard en stierf.

6

Alzo stierf Saul en zijn drie zonen; ook 5zijn ganse huis is tegelijk gestorven.

7

Als al de mannen Israëls die in het dal waren, zagen dat zij gevloden waren en dat Saul en zijn zonen dood waren, zo verlieten zij hun steden en zij vloden. Toen kwamen de Filistijnen en woonden daarin.

8

Het geschiedde nu des anderen daags, als de Filistijnen kwamen om de verslagenen te plunderen, zo vonden zij Saul en zijn zonen liggende op het gebergte Gilbóa.

9

En zij plunderden hem, en zij namen zijn hoofd en zijn wapenen; en zij zonden ze in der Filistijnen land rondom, om dit te boodschappen aan hun afgoden en aan het volk.

10

aEn zij legden zijn wapenen in het huis huns gods; en 6zijn hoofd hechtten zij in het huis van Dagon.

11

Als geheel 7Jabes in Gilead hoorde alles wat de Filistijnen Saul gedaan hadden,

12

Zo maakten zich alle strijdbare mannen op en zij namen het lichaam van Saul en de lichamen zijner zonen en zij brachten ze te Jabes; en 8zij begroeven hun beenderen onder een eikenboom te Jabes en 9zij vastten 10zeven dagen.

13

Alzo stierf Saul 11in zijn overtreding waarmede hij overtreden had 12tegen den HEERE, tegen het woord des HEEREN, hetwelk hij niet gehouden had; en ook bomdat hij 13de waarzegster gevraagd had, haar zoekende,

14

En den HEERE niet gezocht had; daarom doodde Hij hem, en keerde het koninkrijk tot David, den zoon van Isaï.