Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 12 4)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 12.4 ©

Van Zijn naturen

1

Vr. Hoeveel naturen heeft Christus?
Antw. Twee naturen: een Goddelijke en een menselijke natuur. 1 Tim. 3:16. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees.

2

Vr. Was dat ook voorzegd?
Antw. Ja. Jes. 9:5. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

3

Vr. Is Hij waarachtig God?
Antw. Ja. 1 Joh. 5:20. Doch wij weten dat de Zone Gods gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige Leven.

4

Vr. Welke van de drie Personen is Hij dan naar Zijn Godheid?
Antw. De tweede Persoon, de Zoon. Gal. 4:4. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw.

5

Vr. Is Hij ook waarachtig mens?
Antw. Ja. 1 Tim. 2:5. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus.

6

Vr. Uit hoeveel delen bestaat Zijn mensheid?
Antw. Uit twee: uit ziel en lichaam.

7

Vr. Is Zijn Godheid niet in plaats van Zijn ziel geweest?
Antw. Nee, want Hij heeft in Zijn ziel geleden. Matth. 26:38. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.

8

Vr. Waarom moest Hij God wezen?
Antw. Om de menselijke natuur tot het doordragen van Gods oneindige toorn te ondersteunen en een oneindige waardij aan Zijn verdiensten toe te brengen. Jes. 63:1-3. Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met Mij, en Ik heb hen getreden in Mijn toorn en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid, en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld.

9

Vr. Waarom moest Hij mens wezen?
Antw. Om te kunnen lijden en sterven.

10

Vr. Zijn die twee naturen in Christus verenigd?
Antw. Ja, tot eenheid des Persoons.

11

Vr. Hoe is die vereniging geschied?
Antw. Door aanneming van de menselijke natuur tot de Goddelijke Persoon. Filipp. 2:7. Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden.

12

Vr. Is dan de Godheid niet veranderd in de mensheid?
Antw. Nee, Hij bleef God.

13

Vr. Toch staat er in Joh. 1:14: Het Woord is vlees geworden.
Antw. Alle worden sluit geen wezenlijke verandering in. Christus is een vloek geworden, zonder nochtans in een vloek te veranderen. Gal. 3:13.

14

Vr. Zijn die twee naturen niet vermengd tot een?
Antw. Nee, het blijven twee naturen, ook na de vereniging.

15

Vr. Zijn dan de twee naturen ook twee Personen?
Antw. Neen; maar één Persoon.

16

Vr. Zijn er geen eigenschappen van de Godheid overgegaan in de mensheid?
Antw. Nee; iedere natuur houdt haar onderscheiden eigenschappen.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen