Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 6)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 6 ©

VAN DE SCHEPPING

1

Vr. Voert God Zijn besluiten ook uit?
Antw. Ja, in de tijd, door Zijn werken.

2

Vr. Hoe velerlei zijn Gods werken in de tijd?
Antw. Tweeërlei: Zijn werken in de natuur en Zijn werken in de genade.

3

Vr. Hoe velerlei zijn Zijn werken in de natuur?
Antw. Ook tweeërlei: het werk der schepping en het werk der voorzienigheid.

4

Vr. Wat is scheppen?
Antw. Door een almachtige daad van een enkele wil iets voortbrengen. Openb. 4:11. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

5

Vr. Wie is de Schepper van alles?
Antw. De drie-enige God. Gen. 1:1. In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

6

Vr. Wanneer heeft Hij alles geschapen?
Antw. In den beginne.

7

Vr. Waaruit is alles geschapen?
Antw. Uit het niet. Rom. 4:17. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren.

8

Vr. Waar leest men de geschiedenis van de schepping?
Antw. In Genesis 1.

9

Vr. In hoeveel tijd schiep God alles?
Antw. Ten opzichte van de stof in één ogenblik, en ten opzichte van de verdere ordening in zes dagen.

10

Vr. Zijn ook de engelen geschapen?
Antw. Ja. Ps. 104:4. Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur.

11

Vr. Wat zijn engelen?
Antw. Gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. Hebr. 1:14.

12

Vr. Wanneer zijn zij geschapen?
Antw. Waarschijnlijk op de eerste dag; want toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, toen zongen de morgensterren tezamen vrolijk, en al de kinderen Gods juichten. Zie Job 38:6, 7.

13

Vr. Hoe schiep God de engelen, goed of kwaad?
Antw. Goed; want God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Gen. 1:31.

14

Vr. Zijn zij goed gebleven?
Antw. Nee; er is een deel afgevallen, en zijn duivelen in de hel geworden. Jud. vs. 6. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

15

Vr. Wie waren de eerste mensen?
Antw. Adam en Eva.

16

Vr. Waaruit schiep God Adam?
Antw. Uit aarde. Gen. 2.

17

Vr. Waaruit Eva?
Antw. Uit een rib van Adams lichaam. Gen. 2.

18

Vr. Uit hoeveel delen bestaat een mens?
Antw. Uit twee: uit ziel en lichaam.

19

Vr. Werd dan hun ziel daaruit ook geschapen?
Antw. Nee; die kwam onmiddellijk van God; Die blies er een levende ziel in. Gen. 2.

20

Vr. Wat is de ziel?
Antw. Een onsterfelijke geest, waardoor wij leven en rede gebruiken.

21

Vr. Wat deed God op de zevende dag?
Antw. Hij rustte, en heiligde die. Gen. 2.

22

Vr. Was dan God vermoeid van scheppen?
Antw. Nee; de Schepper van de einden der aarde wordt noch moede noch mat. Jes. 40:28.

23

Vr. Wat wil het dan zeggen dat Hij rustte?
Antw. Dat Hij ophield met scheppen.

24

Vr. Waartoe heeft God de wereld geschapen?
Antw. De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil, dat is, tot Zijn heerlijkheid. Spr. 16:4.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen