Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 4)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 4 ©

VAN GODS BESLUITEN

1

Vr. Zijn Gods besluiten iets onderscheiden van God?
Antw. Nee; zij zijn de besluitende God Zelf; zoals Zijn verstand en wil zich uitlaten tot het bepalen der dingen buiten Hem.

2

Vr. Wanneer heeft God Zijn besluiten genomen?
Antw. Van eeuwigheid. Hand. 15:18. Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

3

Vr. Zijn de besluiten dan wel vrije besluiten?
Antw. Ja. Matth. 11:26. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

4

Vr. Zijn het ook wijze besluiten?
Antw. Ja. Rom. 11:33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!

5

Vr. Zijn Zijn besluiten ook veranderlijk?
Antw. Nee, onveranderlijk. Jes. 46:10. Die van den beginne aan verkondig het einde, en vanouds af die dingen die nog niet geschied zijn; Die zeg: Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen.

6

Vr. Waarover gaan Gods besluiten?
Antw. Over alle dingen. Ef. 1:11. Wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil.

7

Vr. Zijn er ook besluiten onder een voorwaarde die afhangt van des mensen vrije wil?
Antw. Nee; maar wel onder een voorwaarde die God ook besloten heeft, en die Hij Zelf zeker werkt. Aldus had God besloten Petrus zalig te maken onder voorwaarde van geloof en bekering; maar tegelijk had God besloten geloof en bekering in de tijd in hem te werken, en Hij heeft ze ook metterdaad in hem gewerkt.

a. Van de predestinatie
a1

Vr. Heeft God ook besloten wie er zalig zal worden, en wie niet?
Antw. Ja.

a2

Vr. Hoe noemt men dat besluit?
Antw. Predestinatie, of voorverordinering. Rom. 8:30. En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

a3

Vr. Hoeveel delen of daden Gods moet men daarin onderscheiden?
Antw. Twee: de verkiezing en de verwerping. 1 Thess. 5:9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onzen Heere Jezus Christus.

a4

Vr. Wanneer is de verkiezing geschied?
Antw. Van eeuwigheid. Ef. 1:4. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.

a5

Vr. Is zij algemeen, zijn alle mensen verkoren?
Antw. Nee; het minste getal. Matth. 20:16. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

a6

Vr. Gaat zij ook over zekere met namen bij God bekende personen?
Antw. Ja. Rom. 9:13. Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

a7

Vr. Wat is de reden waarom God de een verkoren heeft en de ander niet?
Antw. Alleen Gods vrije en soevereine welbehagen. Rom. 9:18. Zo ontfermt Hij Zich dan diens Hij wil, en verhardt dien Hij wil.

a8

Vr. Is het dan niet om een voorgezien geloof of goede werken?
Antw. Nee. Rom. 9:16. Zo is het niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods.

a9

Vr. Is daar geen hardheid of onrechtvaardigheid in?
Antw. Nee; want God had rechtvaardig alle mensen kunnen laten verloren gaan.

a10

Vr. Is die verkiezing veranderlijk?
Antw. Nee, onveranderlijk. Rom. 9:11. Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende.

a11

Vr. Vloeit daaruit niet dat het dan niet uitmaakt hoe men leeft?
Antw. Nee; want God heeft de middelen tot dat doel tegelijkertijd besloten. Rom. 8:29, 30. Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te worden, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

a12

Vr. Zo eens een uitverkorene weigerde de middelen te gebruiken, wat dan?
Antw. God geeft hem er hart en lust toe om te willen. Filipp. 2:13. Want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

a13

Vr. Welke zijn de tekenen der verkiezing?
Antw. Geloof, hoop en liefde. 1 Thess. 1:3, 4. Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader; wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God.

a14

Vr. Waartoe dient dit leerstuk der voorverordinering?
Antw. Het dient om God te verheerlijken in Zijn oppergezag, onafhankelijkheid, wijsheid, genade, rechtvaardigheid en waarheid; Rom. 11:33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! En om de mens te vernederen. Rom. 9:20, 21. Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengene die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken het ene een vat ter ere, en het andere ter onere? 1 Kor. 4:7. Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen hadt?

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen