HET VIJFDE BOEK VANMOZES,GENAAMDDEUTERONOMIUM

HOOFDSTUK 24.

Van de vrouw die van haar man met een scheidbrief verlaten is, vs. 1, enz. Vrijheid van den nieuwgetrouwde, 5. Panden, 6. Mensendieven, 7. Melaatsheid, 8. Weder van panden, 10. Van dagloon, 14. Niemand te straffen om de misdaad van een ander, 16. Van recht en liefde aan weduwen, wezen en vreemdelingen te bewijzen, 17.

Het terugnemen van een gescheiden vrouw
1

WANNEER een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij 1iets schandelijks aan haar gevonden heeft, 2dat hij haar een a3scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en haar laten gaan uit zijn huis.

2

Zo zij dan uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal heengaan en een anderen man ter vrouw worden,

3

En deze laatste man haar gehaat en haar een scheidbrief geschreven en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die haar voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn,

4

Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen 4wedernemen, dat zij hem ter vrouw zij, 5nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult gij 6het land niet doen zondigen, dat u de HEERE uw God ten erve geeft.

Plichten en barmhartigheid
5

Wanneer een man een nieuwe bvrouw zal genomen hebben, die zal 7in het heir niet uittrekken en 8men zal hem geen last opleggen; een jaar lang zal hij 9vrij zijn in zijn huis en zijn vrouw die hij genomen heeft, verheugen.

6

Men zal beide 10molenstenen, immers den 11bovensten molensteen, niet te pand nemen; want 12hij neemt 13de ziel te pand.

7

Wanneer iemand gevonden zal worden, die 14een ziel csteelt uit zijn broederen, uit de kinderen Israëls, en drijft gewin met hem en verkoopt hem, zo zal deze dief sterven en gij zult het boze uit het midden van u wegdoen.

8

Wacht u in de plaag der melaatsheid, dat gij 15naarstiglijk waarneemt en doet naar alles wat de Levitische priesters ulieden zullen leren; gelijk als dIk hun geboden heb, zult gij waarnemen te doen.

9

Gedenk wat de HEERE uw God gedaan heeft aan eMirjam, op den weg, als gij uit Egypte waart uitgetogen.

10

Wanneer gij aan uw naaste 16iets zult geleend hebben, zo zult gij tot zijn huis niet ingaan om zijn pand te pand te nemen.

11

Buiten zult gij staan, en de man wien gij geleend hebt, zal het pand naar buiten tot u uitbrengen.

12

Doch indien hij een arm man is, zo zult gij met zijn pand niet 17nederliggen.

13

Gij zult hem dat pand 18zekerlijk fwedergeven, als de zon ondergaat, dat hij in zijn kleed nederligge en u 19zegene; en 20het zal u gerechtigheid zijn voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.

14

Gij zult den armen en nooddruftigen dagloner niet g21verdrukken, die uit uw broederen is of uit uw vreemdelingen die in uw land en in uw 22poorten zijn.

15

23Op zijn dag zult gij zijn loon geven en de zon zal daarover 24niet ondergaan, want hij is arm en 25zijn ziel verlangt daarnaar; dat hij tegen u niet roepe tot den HEERE en 26zonde in u zij.

16

27De vaders zullen niet gedood worden hvoor de kinderen en de kinderen zullen niet gedood worden voor de vaders; eenieder zal om zijn zonde gedood worden.

17

Gij zult het recht van den ivreemdeling en van 28den wees niet buigen; en gij zult het kleed der weduwe niet te pand nemen.

18

Maar gij zult gedenken dat gij een knecht in Egypte geweest zijt, en de HEERE uw God heeft u vandaar verlost; daarom gebied ik u deze zaak te doen.

19

Wanneer gij uw oogst op uw akker kafgeoogst en een garf op den akker vergeten zult hebben, zo zult gij niet wederkeren om die op te nemen; voor den vreemdeling, voor den wees en voor de weduwe zal zij zijn; opdat u de HEERE uw God zegene in al het werk uwer handen.

20

Wanneer gij uw olijfboom zult geschud hebben, zo zult gij de takken 29achter u niet nauw doorzoeken; voor den vreemdeling, voor den wees en voor de weduwe zal het zijn.

21

Wanneer gij uw wijngaard zult afgelezen hebben, zo zult gij de druiven achter u niet nalezen; voor den vreemdeling, voor den wees en voor de weduwe zal het zijn.

22

En gij zult gedenken dat gij een knecht in Egypteland geweest zijt; daarom gebied ik u deze zaak te doen.