HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 150.

Een vermaning om Gods heiligheid, macht en goedertierenheid te loven met allerlei muziekinstrumenten, en ook met de stem.

Looft den HEERE
1

HALLELUJAH. 1Looft God 2in aZijn heiligdom; looft Hem 3in het uitspansel Zijner sterkte.

2

Looft Hem vanwege 4Zijn mogendheden; looft Hem 5naar de menigvuldigheid Zijner grootheid.

3

Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp.

4

Looft Hem met de trommel en 6fluit; looft Hem met snarenspel en 7orgel.

5

Looft Hem met 8helklinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid.

6

9Alles wat adem heeft, love den HEERE. Hallelujah.

Einde van het boek der PSALMEN.