Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 12 6 Over De Trappen Van Zijn Vernedering)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

12.6 OVER DE TRAPPEN VAN ZIJN VERNEDERING

a. Zijn nederige geboorte
a1

Uit wie is Hij geboren?
Uit de maagd Maria.
Jes. 7:14. Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMÁNUËL heten.

a2

Van Wie is Hij ontvangen?
Door de kracht van de Heilige Geest.
Luk. 1:35. De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

a3

Is Hij ook uit haar vlees en bloed geboren?
Ja.
Gal. 4:4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.

a4

Heeft Hij Zijn menselijke zelfstandigheid of Zijn vlees en bloed niet meegebracht uit de hemel?
Nee, Hij heeft die hier op aarde, uit Maria aangenomen.

a5

Toch staat er dat Dezelfde Die opgevaren is, eerst is nedergedaald. Ef. 4:9, 10.
Het betreft wel dezelfde Persoon, maar niet dezelfde natuur. Naar Zijn menselijke natuur is Hij opgevaren, maar naar Zijn Goddelijke natuur is Hij nedergedaald en heeft Hij Zich geopenbaard in het vlees.

a6

Waar is Hij geboren?
In Bethlehem.
Micha 5:1. Gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.
De vervulling daarvan leest men in de geschiedenis van Zijn geboorte. Lukas 2.

b. Zijn lijden
b1

Moest Christus ook lijden?
Ja, dat was voorzegd.
Psalm 8 en 22, Jesaja 53 en Daniël 9.

b2

Hoelang heeft dat lijden geduurd?
Van het begin van Zijn leven tot aan Zijn dood toe.
2 Kor. 8:9. Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.
Filipp. 2:8. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

b3

Waarin heeft Hij geleden?
In ziel en lichaam.
Matth. 26:38. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.
1 Petr. 2:24. Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

b4

Heeft Hij al direct na Zijn geboorte geleden?
Ja, de smartelijke besnijdenis op de achtste dag.

b5

Waarom is Christus besneden?
Onder andere opdat Hij het teken van Abrahams zaad zou hebben.

b6

Is er nog meer lijden gevolgd?
Ja, een arme en geringe opvoeding, en daarna een leven vol haat, smaad en vervolging door Zijn vijanden.

b7

Wanneer is Zijn lijden het meest verzwaard?
Aan het einde van Zijn leven, zoals men kan lezen in Matthéüs 26 en 27.

b8

Onder welke rechter heeft Hij toen geleden?
Onder Pontius Pilatus.

c. Zijn dood
c1

Welke dood is Hij gestorven?
De kruisdood.
Filipp. 2:8. Hij is gehoorzaam geworden tot den dood, ja, den dood des kruises.
Zie Matthéüs 27:31-50 en de andere evangelisten.

c2

Was Zijn kruisdood voorzegd?
Ja.
Ps. 22:17. Want honden hebben Mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft Mij omgeven; zij hebben Mijn handen en Mijn voeten doorgraven.

c3

Had de kruisdood ook verzwarende omstandigheden?
Ja, het was:
- een smadelijke dood;
- een smartelijke dood;
- een vervloekte dood.

c4

Waarom is Hij een vervloekte dood gestorven?
Om ons van de vloek te verlossen.
Gal. 3:13. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt.

c5

Waar is Christus gekruisigd?
Op de heuvel Golgotha, tussen twee moordenaars.

c6

Was Zijn dood een noodzakelijk gedeelte van Zijn lijden?
Ja, omdat de dood als straf op de zonde gedreigd was en Hij alle straf moest wegnemen.

d. Zijn begrafenis
d1

Wie hebben Christus begraven?
Jozef van Arimathéa en Nicodémus.

d2

Waar?
In een nieuw graf, dat in een rotssteen uitgehouwen was.

d3

Waarom is Hij begraven?
Om ons te verzekeren dat Hij waarlijk gestorven was.

d4

Was Zijn begrafenis voorzegd?
Ja.
Jes. 53:9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest.

e. Zijn nederdaling ter hel
e1

Wat is Zijn nederdaling ter hel?
Dat Hij helse angsten in Zijn ziel geleden heeft.

e2

Wanneer heeft Hij die geleden?
In het bijzonder in de hof van Gethsémané en aan het kruis.

e3

Wat klaagde Hij in Gethsémané?
Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe. Matth. 26:38.

e4

Wat klaagde Hij aan het kruis?
ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Matth. 27:46.

e5

Is Hij dan niet in de hel zelf geweest?
Nee, want terwijl Hij dood was, was Zijn lichaam in het graf en Zijn ziel in de hemel.
Luk. 23:43. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

e6

Heeft Zijn nederdaling ter hel dan al plaatsgevonden vóór Zijn dood?
Ja, tijdens het lijden van Zijn lichaam.

e7

Was het lijden van Zijn ziel ook noodzakelijk?
Ja, omdat wij ook in onze ziel gezondigd hebben.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen